Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

A-GLASS Recycling s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

A-GLASS Recycling s.r.o.

IČO 03836371

se sídlem Kostelánská 2128, 686 03 Staré Město

datum prohlášení konkursu 3.9.2019, pod spis. zn. KSBR 29 INS 11056/2017

 

 

Insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., IČO 03836371, se sídlem Kostelánská 2128, 686 03 Staré Město 682/14, nabízí k prodeji níže specifikované oprávnění dlužníka, které je uvedeno v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 24.3.2020 v kategorii V. Ostatní majetek:

  • Oprávnění - provozní řád zařízení „Provozní řád, provozovna A-GLASS Recycling s.r.o., Technologické zařízení pro materiálové využití odpadního skla“ - IČZ: CZZ00754, Rozhodnutí č. 145 Krajského úřadu Zlínského kraje

  • Oprávnění - provozní řád zařízení „Provozní řád, provozovna A-GLASS Recycling s.r.o., Technologické zařízení - zdroj znečišťování ovzduší evidovaný pod IČP: 754610083

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.4.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207566917/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, dále na www.asis.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.4.2020, případně osobně doručit do 15.4.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 15 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

 

Účinnost smlouvy:

Smlouva nabývá účinnosti dnem souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru dle ust. § 289 Insolvenčního zákona.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

 

V Praze dne 27.3.2020

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

​​