Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

A-GLASS Recycling s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

A-GLASS Recycling s.r.o.

IČO 03836371

se sídlem Kostelánská 2128, 686 03 Staré Město

datum prohlášení konkursu 3.9.2019, pod spis. zn. KSBR 29 INS 11056/2017

 

 

Insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., IČO 03836371, sídlem Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, nabízí k prodeji níže specifikovanou pohledávku dlužníka, která je zapsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 26.5.2020 v oddílu IV. pohledávky pod pořadovým číslem 2:

 

  • pohledávka za spol. Stavon servis s.r.o., IČO 25558714 ve výši 1.559.926,20 Kč

 

Podmínky prodeje:

  • smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.12.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207566917/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedenou pohledávku dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na serveru www.burzaspravcu.cz, na stránkách www.asis.cz a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení pohledávky mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.12.2020, případně osobně doručit do 10.12.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení pohledávky, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka dokumentů:

Zájemci si mohou dokumenty k pohledávce prohlédnout po předchozí tel. domluvě v kanceláři insolvenčního správce.

 

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávka není dostatečně zdokladována a správce tedy neodpovídá za to, že pohledávka je vymahatelná a dobytná.

 

 

 

V Praze dne 26.10.2020

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

 

​​