Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

A-GLASS Recycling s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

A-GLASS Recycling s.r.o.

IČO 03836371

se sídlem Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město

datum prohlášení konkursu 3.9.2019, pod spis. zn. KSBR 29 INS 11056/2017

 

 

Insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., IČO 03836371, se sídlem Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město 682/14, nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor movitého majetku dlužníka, který je uveden v soupisu majetkové podstaty ze dne 24. 11. 2017 v kategorii II. Movitý majetek pod položkami č. 1 až 68:

1) Tiskárna Samsung,

2) Plechová šatní skříňka,

3) Plechová šatní skříňka,

4) Plechová šatní skříňka,

5) Plechová šatní skříňka,

6) Plechová šatní skříňka,

7) Plechová šatní skříňka,

8) Plechová šatní skříňka,

9) Plechová šatní skříňka,

10) Plechová šatní skříňka,

11) Plechová šatní skříňka,

12) Plechová šatní skříňka,

13) Plechová šatní skříňka,

14) Plechová šatní skříňka,

15) Plechová šatní skříňka,

16) Plechová šatní skříňka,

17) Plechová šatní skříňka,

18) Laboratorní váha VIBRA SJ 220 CE,

19) Laboratorní váha ACS/W 15,

20) Násypka (skelná moučka),

21) PC HP Pro Desk 405 G2 MT/4GB/HDD 500GB/VGA/Win8.1P-Win7P,

22) Office Home and Business 2013 CZ,

23) Monitor 22“BenQ Led FulHD, DVI rep,

24) Průmyslový vysavač BOLEZZO 80L,

25) Kontejner HAKY,

26) Kontejner HAKY,

27) Trezor,

28) Stůl (bazar),

29) Stůl (bazar),

30) Stůl (bazar),

31) Stavební kolečko,

32) Server Lenovo TC EDGE 73 TWR/G3220/500GB/4GB/HD/DVD/W7P+8.1P,

33) PC Lenovo TC EDGE 73 TWR/G3220/500GB/HD/DVD/W7P+8.1P,

34) Monitor 22“Ohilips LED, FullHD, DVI,

35) Office Home and Business 2016 CZ,

36) Model základové desky,

37) Plexisklový kryt na model základové desky 60x60x60 cm

38) Bruska úhlová EBU 13-11 PR 125 mm,

39) Zvedák řetězový 0,5 T 3, OM Hmot,

40) Zvedák řetězový 2 T 2, 5M Hmot 12,4 Kg,

41) Laboratorní síto,

42) Laboratorní síto,

43) Laboratorní síto,

44) Laboratorní síto,

45) Laboratorní síto,

46) Laboratorní síto,

47) Laboratorní síto,

48) Laboratorní síto,

49) Licence EVI-převod + aktualizace,

50) Rozšíření programu o obchodní jednotky – nad rámec služeb ICM

51) Docházkový terminál REA-Touch,

52) Čtecí hlava Mirafe,

53) Napájecí zdroj 1V, 3A-20 až 50 st.c207 x 237, AKU 12 V 15Ah,

54) Čtecí hlava H-PRO, plastová podložka,

55) SW docházkový systém,

56) Mincíře CHS 200-200 kg,

57) Technologie pro měření hladiny vodního skla, semafor, akustická signalizace,

58) Zvedák řetězový 1 T HSA 2,5m hmot 9,4,

59) Diferenční tlakoměr Testo 510 SET

60) Stůl jednací,

61) Kontejner k psacímu stolu se šuplíky,

62) Notebook HP ProBook 15,6“i3/4GB/256MB,

63) Office Home and Business 2016 CZ OEM,

64) Jízdní kolo Cossack 2017 Flow Line 28 1 rychl. bílé,

65) Mobilní telefon XIAOMI Redmi 4A Gold Global,

66) Výdejník na vodu Aquamat OASIS RFX,

67) PR stěna,

68) SW-QI, software s neurčitou dobou práva užití.

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 5.3.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207566917/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, dále na www.asis.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 5.3.2020, případně osobně doručit do 5.3.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

 

V Praze dne 3.2.2020

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

 

​​