Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

se sídlem Čkyně, 384 81 Bohumilice 88

IČO 46679987

Společnost zapsaná v OR

Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 1574

datum prohlášení konkursu 6.11.2019

 

Insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., IČO 46679987, se sídlem Bohumilice č.p. 88, 384 81 Čkyně nabízí k prodeji níže uvedený majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 2.10.2019:

Předmět prodeje

 

Poř. č. dle přílohy soupisu MP – II. Movitý majetek:

 

 

 

Agromont Vimperk - soupis HNM - samostatné movité věci

Poř.č.

 

ČM

Název majetku

 Poznámka

97

HNM

00000180

Zkušební zařízení - bezobslužný pohyb dojnic

 • technologie je umístěna ​​ v areálu firmy Týnice s.r.o. na farmě Svatbín (okr.Kolín)

 

 • majetek je nabízen k prodeji jako šrot určený k likvidaci

 

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva k prodávanému majetku bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 14.2.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • kupní cena za majetek bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240924819/0300

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí.

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedený majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na www.asis.cz, na www.hyperinzerce.cz, na www.bazos.cz, v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 14.2.2022, případně osobně doručit do 14.2.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení movitého majetku (Zkušební zařízení - bezobslužný pohyb dojnic) AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní, přesně vyčíslená
  a musí být zřejmý zájem o uvedený majetek dlužníka;

 • zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena za movitý majetek bude navýšena o DPH;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek tak, jak „stojí a leží“

 • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 295 odst. 1 a 2 IZ);

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva
  a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k uvedenému majetku.

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • nabízená kupní cena uvedená v závazné nabídce bude konečná a bude již zohledňovat veškeré náklady zájemce na likvidaci předmětných movitých věcí.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

 

Nejpozději do 24 hodin po ukončení výběrového řízení za přítomnosti insolvenčního, příp. zajištěného věřitele, provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty č.ú. 240924819/0300.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá správci závazek uzavřít kupní smlouvu k prodávanému majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy k prodávanému majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Po dohodě s panem Ing. Kordíkem, na tel. 602 271 541 si mohou zájemci dohodnout prohlídku majetku. Zároveň s prohlídkou majetku budou zájemcům poskytnuty základní informace.

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

V Praze dne 2.12.2021

Foto majetku: