Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

 

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

se sídlem Čkyně, 384 81 Bohumilice 88

IČO 46679987

Společnost zapsaná v OR

Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 1574

datum prohlášení konkursu 6.11.2019

 

 

Insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., IČO 46679987, se sídlem Bohumilice č.p. 88, 384 81 Čkyně nabízí k prodeji níže uvedený soubor pohledávek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 1.6.2021:

Předmět prodeje:

 

 

 

 

​​ 

 

Podmínky prodeje:

 • smlouva o postoupení souboru pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.9.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada ceny za postoupení souboru pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení souboru pohledávek na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240924819/0300, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedený soubor pohledávek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na portálu www.asis.cz, dále na www.burzasprávců.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru majetku dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.9.2021, případně osobně doručit do 10.9.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru pohledávek AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní, přesně vyčíslená
  a musí být zřejmý zájem o uvedený soubor pohledávek dlužníka;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a e-mailová adresa);

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů provede insolvenční správce na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240924819/0300.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu k prodávanému souboru pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy k prodávanému majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou dokumenty k pohledávkám prohlédnout po předchozí domluvě v kanceláři insolvenčního správce.

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávky nejsou dostatečně zdokladovány a správce tedy neodpovídá za to, že pohledávky jsou vymahatelné a dobytné.

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

 

V Praze dne 19.7.2021