Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

 

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

se sídlem Čkyně, 384 81 Bohumilice 88

IČO 46679987

Společnost zapsaná v OR

Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 1574

datum prohlášení konkursu 6.11.2019

 

 

Insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., IČO 46679987, se sídlem Bohumilice č.p. 88, 384 81 Čkyně nabízí k prodeji níže uvedený soubor pohledávek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 1.6.2021:

Předmět prodeje:

 

Poř.č.

Identifikace dlužníka

Hodnota

Den zapsání

Poznámka

2223

Božetěch Fidler

1 530,00

2.12.2019

190224

2298

Jan Soukup

1 160 209,00

2.12.2019

190164

2323

"AGROM spol. s r.o. Zborov"

8 599,00

2.12.2019

9181166

2338

Schaap agro Holland, s.r.o.

11 053,35

2.12.2019

4190012

2339

AGRA Netřebice s.r.o.

341,00

2.12.2019

2190150

2343

OBERNBERGER transporte GmbH

215 934,18

2.12.2019

44190001

2358

SUFOLK s.r.o.

8 389,00

2.12.2019

9181044

2363

Dana Šalátová

36 383,00

2.12.2019

180399

2364

Jana Míková

7,00

2.12.2019

180299

2381

Jakub Duchoň

11 559,00

2.12.2019

2181022

2385

Schaap agro Holland, s.r.o.

988,45

2.12.2019

4180028

2387

VIRIBUS UNITIS, s. r. o.

185,73

2.12.2019

6180022

2389

Ing. Franz Brachinger Ges. m. B. H.

314 553,95

2.12.2019

44180015

2391

Miroslava Růžičková

13 468,00

2.12.2019

180485

2392

Puschacher GmbH

623 472,47

2.12.2019

44180009

2394

Franz Wadsak

628 927,48

2.12.2019

44180006

2395

AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o.

1 431,00

2.12.2019

2180910

2476

Zemědělské družstvo Kojčice

150 289,00

2.12.2019

180032

2479

The Prague Visitor, s.r.o.

14 867,00

2.12.2019

170432

2480

The Prague Visitor, s.r.o.

119 962,00

2.12.2019

170482

2481

The Prague Visitor, s.r.o.

180 653,00

2.12.2019

170534

2482

The Prague Visitor, s.r.o.

223 064,00

2.12.2019

170594

2483

The Prague Visitor, s.r.o.

40 000,00

2.12.2019

180023

2486

CALVINO STAVEBNÍ s.r.o.

387 027,65

1.6.2021

190005

2487

FERRUM PLZEŇ spol. s r.o.

1,00

1.6.2021

121901510

2489

Jiří Tyšer

9 712,67

1.6.2021

2200041

2492

L. T. HAMPEL GmbH

6 929,19

1.6.2021

4190021

2493

MEWA Textil-Service s.r.o.

947,55

1.6.2021

6690022779

2494

PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.

5 192,00

1.6.2021

194400295

2496

RTS,a.s.

5 808,00

1.6.2021

9900007763

2497

TATRA-AGROLEV, s.r.o.

6 025,73

1.6.2021

4190022

2498

VIRIBUS UNITIS, s. r. o.

4 536,96

1.6.2021

4190022

2499

Zemědělské družstvo vlastníků Manětín

21 548,00

1.6.2021

2190457

2500

Žichlická zemědělská a. s.

37 205,08

1.6.2021

2190540

 

Podmínky prodeje:

 • smlouva o postoupení souboru pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.10.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada ceny za postoupení souboru pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení souboru pohledávek na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240924819/0300, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedený soubor pohledávek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na portálu www.asis.cz, dále na www.burzasprávců.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru majetku dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.10.2021, případně osobně doručit do 15.10.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru pohledávek AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní, přesně vyčíslená
  a musí být zřejmý zájem o uvedený soubor pohledávek dlužníka;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a e-mailová adresa);

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů provede insolvenční správce na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240924819/0300.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu k prodávanému souboru pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy k prodávanému majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou dokumenty k pohledávkám prohlédnout po předchozí domluvě v kanceláři insolvenčního správce.

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávky nejsou dostatečně zdokladovány a správce tedy neodpovídá za to, že pohledávky jsou vymahatelné a dobytné.

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

 

V Praze dne 21.9.2021