Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Alan Tokár – prodej majetku

nar. 01.04.1988, bytem 272 01 Kladno, U Výtopny 1964.
datum prohlášení konkursu 16.12.2011

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka Alana Tokára, nar. 01.04.1988, bytem 272 01 Kladno, U Výtopny 1964 nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 15.3.2012, a to níže specifikovaný hmotný majetek.

Předmět prodeje

Hmotný majetek
 • šatní skříň
 • plynový sporák zn. MORA
 • kuchyňská linka
 • sedací souprava

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.9.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých
 • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.9.2012, případně osobně doručit do 20.9.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Alana Tokára, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek tak, jak „stojí a leží“;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2107310358/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy eventuelně vznikla.

Ostatní informace:

Prohlídku majetku bude zajišťovat pan Sedláček na tel. čísle 603 548 140.