Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Alan Tokár – prodej nemovitostí

nar. 01.04.1988, bytem 272 01 Kladno, U Výtopny 1964.
datum prohlášení konkursu 16.12.2011

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka Alana Tokára, nar. 01.04.1988, bytem 272 01 Kladno, U Výtopny 1964 nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 15.3.2012, a to níže specifikované nemovitosti. Zajištěný věřitel návrh insolvenčního správce o prodeji předmětných nemovitostí projednal a odsouhlasil.

Předmět prodeje

Nemovitosti

Katastrální území 665126 Kročehlavy, okres CZ0203 Kladno, obec 532053 Kladno, LV 32436

Poř.č. Parcela č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití
1 1999 301 zastavěná plocha a nádvoří  
1 2000 156 zahrada zemědělský půdní fond

Katastrální území 665126 Kročehlavy, okres CZ0203 Kladno, obec 532053 Kladno, LV 32436

Poř.č. čp/če Na parcele č. Způsob využití
3 220 1999 rod. dům

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.9.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých
  • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení předmětných nemovitostí mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.9.2012, případně osobně doručit do 20.9.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitostí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Alana Tokára, Dušní 22, 110 00 Praha 1

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje nemovitost tak, jak „stojí a leží“;
  • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 67b ZKV). Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon);
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce na jednání se zajištěným věřitelem vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2107310358/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Nabyvatel bude dále upozorněn, že je na základě zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti plátcem daně z převodu nemovitostí, a že tuto daň není možno odpočítávat z nabídnuté kupní ceny. Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem eventuelně vznikla.

Ostatní informace:

Na vyžádání insolvenční správce zašle na email LV nemovitostí a dále zájemcům poskytne základní informace a prohlídku nemovitostí. Prohlídku nemovitostí bude zajišťovat pan Sedláček na tel. čísle 603 548 140.