Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ALED – PRAHA s.r.o.

Mgr. Michal Hanšpach, insolvenční správce dlužníka ALED – PRAHA s.r.o. („Dlužník“), sp. zn. MSPH 77 INS 21630 / 2016 ve spolupráci s JUDr. Jiřinou Lužovou, likvidátorkou společnosti ERB bank, a.s., v likvidaci, IČO: 28428943, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, prodá soubor movitých věcí Dlužníka – strojů na výrobu umělých safírů SPEKTR DM2 + související chladící zařízení, elektrotechniku, vzduchotechniku a další drobné movité věci související s výrobou dle soupisu majetkové podstaty Dlužníka ze dne 12. 7. 2017 sepsané do tohoto soupisu pod položkami č. 5 až 86.

Zpeněžované movité věci se nacházejí v prostorách bývalého výrobního závodu Dlužníka na adrese Praha 9, Oderská 333/5, PSČ 196 00, přičemž zájemcům bude umožněna prohlídka těchto movitých věcí.

Prodej bude realizován v souladu s ustanovením § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení mimo dražbu a zároveň se souhlasem zajištěného věřitele společnosti ERB bank, a.s., v likvidaci.

Zpeněžení proběhne dle přiložených podmínek výběrového řízení, přičemž termín pro podávání závazných nabídek je stanoven do 28. 11. 2017 do 15:00 hodin.

Zájemcům budou ze strany insolvenčního správce zaslány přílohy podmínek výběrového řízení v elektronické podobě, tj. soupis majetkové podstaty Dlužníka, vzor kupní smlouvy a vzor nabídky.

Na vyžádání bude současně zájemcům zaslána další fotodokumentace předmětu prodeje a znalecký posudek obsahující aktuální ocenění předmětu prodeje.

Zájemcům současně může být zprostředkována možnost uzavření podnájemní smlouvy na prostory bývalého výrobního závodu Dlužníka na výše uvedené adrese Praha 9, Oderská 333/5, PSČ 196 00, které jsou přizpůsobeny výrobě Dlužníka. Kupující tak může obratem přistoupit k obnovení výroby v rámci stávajících prostor, kde jsou movité věci instalovány.

Veškerou komunikaci týkající se výběrového řízení prosím směřujte na níže uvedenou adresu: