Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ALLFRESH s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

ALLFRESH s.r.o.

IČO 03129250

sídlem Belgická 394/23, Praha 2

Společnost zapsaná v OR

Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 227839

datum prohlášení konkursu 18.11.2021

 

 

Insolvenční správce dlužníka ALLFRESH s.r.o., IČO 031 29 250, sídlem Belgická 394/23, Praha 2 nabízí k prodeji níže uvedený soubor movitého majetku dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 10.1.2022:

Předmět prodeje:

 

  • SOUBOR MOVITÉHO MAJETKU SPECIFIKOVANÝ V PŘÍLOZE

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.3.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny za soubor majetku v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207568250/2700, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;

  • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

  • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat soubor movitého majetku bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na portálu www.asis.cz, dále na www.burzaspravcu.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru movitého majetku dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.3.2022, případně osobně doručit do 25.3.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru movitého majetku na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka ALLFRESH s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a e-mailová adresa);

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

  • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede.

 

 

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207568250/2700.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu k prodávanému majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy k prodávanému majetku eventuelně vznikla.

 

Informace k majetku:

Soubor movitého majetku je uskladněn ve skladu na adrese – Big Box 3, Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, 3. poschodí, jednotka # 301.

 

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

 

V Praze dne 25.2.2022

 

 

 

 

DESCRIPTION

DIMENSION

QNTY (PCS)

1

Counter

inox

cashdesk

180x89x80

1

2

Fridge

for

dresings

125x88x81

3

3

Fridge

for

ingredients

125x88x81

1

4

Fridge

for

salads

182x100x75

1

5

Open

fridge

for

127x135x60

1

6

Fridge

for

staf

187x77x70

2

7

Fridge

for

staf

159x55x60

1

8

Icemachine

scotsman

EC46

 

1

9

Hendi

Salamander

 

 

1

10

Coffemachine

CIME

CO-02

 

1

11

Oven

UNOX

 

 

1

12

juice

robor

Coupe

 

1

13

microwave

Sencor

 

 

1

14

Dishwasher

AF78D

 

 

1

15

Washingmaschine

clothes

Whirlpool

 

2

16

Bain

Marie

 

 

1

17

Inox

table

with

Bain

1

18

Electric

coveyor

toaster

Fresh-Profi

1

19

Inox

toaster

for

 

1

20

Bain

Marie

inox

 

1

21

Bain

Marie

for

soup

2

22

Smothie

mixer

 

 

1

23

Gas

stove

Whirlpool

 

1

24

VitaminBar

6

 

 

1

25

Inox

table

with

2

1

26

Doublesink

kitchen

 

 

1

27

Table

inox

80x117x45

80x117x45

1

28

Table

with

sink

85x100x60

1

29

Inox

table

with

93x117x60

1

30

Inox

sink

90x60x65x

 

1

31

Inox

table

165x90x65

 

1

32

Inox

table

235x85x80

 

1

33

Rooftop

lights

red

 

27

34

Lightbox

base

170x115

 

2

35

Rooftop

rails

with

4 LIGHTS

11

36

Metalic roof

base

for

electric

1

37

Wood

table

with

metalic

7

38

Wood

chairs

black

 

5

39

Bar

chairs

wood

black

10

40

Plastic

chairs

 

 

18

41

Metalic roof

wardrobe

 

185x90x50

1

42

wood

bench

210x67x57

 

3

43

Plastic

shelf

black

180x88x42

1

44

Metalic roof

chairs

 

 

1

45

wood

swing

 

 

3

46

chladící kapalina

 

 

 

1

47

kamerový systém

 

 

 

1

 

​​