Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AMS – Auto – moto – sport, s.r.o.

se sídlem Ouběnice, Ostrov 45
IČO: 27414809
datum prohlášení konkursu 10.10.2013, pod spis. zn. KSPH 38 INS 17527/2013-A-21

Na základě Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 38 INS 17527/2013-B-27 ze dne 14.7.2014, nabízí insolvenční správce dlužníka AMS – Auto – moto – sport, s.r.o., k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 6.12.2013.

Předmět prodeje

Hmotný majetek
Poř. číslo Název materiálu Množství v ks Cena za jednotku Kč Poznámka
1 Nákladní vůz MB 310 D, reg. zn.: 7S3 8131 1 20.000 nepojízdný – umístěn u dispečera v Hostomicích pod Brdy – Neumětely 139
2 souprava PC – Intel Pentium 1 200,- starý model – špatný stav
3 čtecí přístroj na karty řidiče 1 100,- funkční pouze částečně – špatný software na čtení karet
4 spací nástavba Pony 1 5000,- umístěna venku
5 Tiskárna Brother MFC – 7320 1 50,- nefunkční
6 vysavač na vodu Karcher 1 50,- nefunkční
7 dřevěný věšák 1 100,- umístěn v kanceláři
8 stůl na PC 1 150,- umístěn v kanceláři
9 Otočná židle Calypso 2 100,- umístěny v kanceláři
10 skříňka na šanony 1 200,- umístěna v kanceláři

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 5.9.2014 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2109691094/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 5.9.2014, případně osobně doručit do 5.9.2014 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka AMS – Auto – moto – sport, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.