Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AMS – Auto – moto – sport, s.r.o.

AMS – Auto – moto – sport, s.r.o., se sídlem Ouběnice, Ostrov 45 IČO: 27414809 datum prohlášení konkursu 10.10.2013, pod spis. zn. KSPH 38 INS 17527/2013-A-21

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., nabízí k úplatnému postoupení pohledávky dlužníka zapsané v soupisu majetkové podstaty č. II ze dne 11.5.2015.

Zástupce věřitelů s návrhem insolvenčního správce o postoupení pohledávek dlužníka souhlasil.

Prodej předmětných pohledávek bude dále uskutečněn se souhlasem Krajského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. KSPH 38 INS 17527/2013-B-36.

Předmět prodeje

Pohledávky

Dlužník
 • FRANKIE GROUP s.r.o., IČO: 48267082, se sídlem 28. Října 982/5, Jablonec nad Nisou pohledávka ve výši 61.200,- Kč s přísl.
 • Jiřina Kučerová, IČO: 71912649, místem podnikání Pod Špičákem 2711, Česká Lípa pohledávka ve výši 5.950,- Kč s přísl.
 • I.C.L. Bohemia, spol. s.r.o., IČO: 25855310, se sídlem Praha 2, Na Kozačce 1288/6 pohledávka ve výši 11.646,56,- Kč
 • Mgr. Jolana Kružíková, bytem Rančířov 91, IČO: 67037810, RČ: 665610/0693 pohledávka ve výši 12.024,- Kč
 • BAHR LOGISTIC s.r.o., IČO: 26108216, se sídlem Horní Brašov 255, Týn nad Vltavou pohledávka ve výši 773,50 EUR s přísl.
 • CAMIONSPED STRAKONICE s.r.o., IČO: 26019965, se sídlem Strakonice, Nad Školou 326 pohledávka ve výši 12.120,- Kč
 • MZ – SPORT s.r.o., IČO: 26299399, se sídlem U Krčského nádraží 747/40, Praha pohledávka ve výši 28.560,- Kč s přísl.
 • Tomáš Matějka, IČO: 72817267, RČ 810114/3171, bytem Kyselova 1185/2, Praha 82 pohledávka ve výši 3.570,- Kč s přísl.
 • Inka Křžková, IČO: 62057146, RČ 625827/0425, Opolského 148, Nová Paka Pohledávka ve výši 12.120,- Kč s přísl.
 • Jiřina Kučerová, IČO: 71912649, RČ 705415/2336, bytem T.G.Masaryka 1/1, Česká Lípa Pohledávka ve výši 8.330,- Kč s přísl.
 • M.B.S. Trans & Spedition s.r.o. v likvidaci, IČO: 27712451, se sídlem Sušilovo náměstí 15/23, Rousínov pohledávka ve výši 50.575,- Kč s přísl.
 • Lukáš Novotný, IČO: 66762545, bytem Dělnická 806, Kolín IV, RČ 790928/0797 pohledávka ve výši 8.454,- Kč s přísl.
 • Pavel Páv, bytem Jáchymovská 92, Příbram, IČO: 45089887 pohledávka ve výši 20.031,- Kč s přísl.
 • Roman Petrlák, IČO: 68828039, místem podnikání Plzeňská 566, Stříbro Pohledávka ve výši 3.867,50 Kč s přísl.
 • PROXIMA 3000, s.r.o., IČO: 26011590, se sídlem Nasavrky 6, Ochoz pohledávka ve výši 6.000,- Kč s přísl.
 • P&P – spedition trading spol. s.r.o., se sídlem V Mokřinách 283/8, Praha 4, IČO: 49623095 pohledávka ve výši 2.975,- Kč s přísl.
 • René Štrof, bytem Kalendova 626/5, Hradec Králové – Kukleny, IČO. 69885249, RČ 751202/3101 pohledávka ve výši 1.963,50 Kč s přísl.
 • SOLIDE TRANS, s.r.o. – v likvidaci, se sídlem Sportovní 578/4, Karlovy Vary, IČO: 26387107 pohledávka ve výši 912,- EUR s přísl.
 • INTERSPEDICO s.r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1, IČO: 26378639 pohledávka ve výši 10.115,- Kč s přísl.
 • Autodoprava Spedice Tomáš Bucha, se sídlem Laurinova 1019, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 88043185 pohledávka ve výši 108,- EUR s přísl.
 • Ivan Rada – Europe express, P.O.Box 21, Husova 839, 344 41 Dobřany, IČO: 13883119 pohledávka ve výši 6.000,- Kč s přísl.
 • Rapid Produktion s.r.o., Slavojova 579, 128 00 Praha, IČO: 24202819 pohledávka ve výši 6.600,- Kč s přísl.

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.12.2015 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.12.2015 případně osobně doručit do 31.12.2015 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávek dlužníka AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.