Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ARBOREX GROUP CZ s.r.o.

IČO: 26183919
se sídlem Mezibranská 577/19, Praha – Nové Město
datum prohlášení konkursu 13.7.2010, pod spis. zn. MSPH 95 INS 6696/2010

Na základě Usnesení Městského soudu v Praze – č.j.: MSPH 95 INS 6696/2010 ze dne 13.7.2010, nabízí insolvenční správce dlužníka ARBOREX GROUP CZ s.r.o., se sídlem Mezibranská 577/19, Praha – Nové Město, IČO: 26183919, k prodeji níže specifikovaný nemovitý majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty č. I ze dne 14.9.2010:

Předmět prodeje

Nemovitý majetek

Katastrální území 69344 Klenovice u Milovic, okres CZ0315, obec 550426 Mičovice, LV 323

Poř. č. Parcela číslo Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití
1 763/1 523 ostatní plocha neplodná půda
2 804/3 16335 ostatní plocha neplodná půda
3 804/4 3148 trvalý travní porost
4 804/17 1996 ostatní plocha neplodná půda
5 804/18 5035 ostatní plocha neplodná půda
Pozemky ve zjednodušené evidenci
6 762/1 17012
7 763/1 376
8 766 13316
9 770 4593

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.6.2015 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.
  • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2105694159/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.6.2015, případně osobně doručit do 30.6.2015 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka ARBOREX GROUP CZ s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za nemovitý majetek dlužníka,
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje soubor majetku ve stávajícím stavu;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;
  • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

Ostatní informace:

Jedná se o pozemky, které leží v katastru obce Mičovice a slouží pouze jako lesní či zemědělské plochy a to i podle územního plánu obce Mičovice.