Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AVIA Kutná Hora, a.s. – postoupení pohledávky

se sídlem Masarykova 59, Kutná Hora, IČO 451 47 892
společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1483, konkurs prohlášen Městským soudem v Praze pod č.j. 98 K 19/2001 dne 28.1.2002

Správce konkursní podstaty společnosti AVIA Kutná Hora, a.s. nabízí k úplatnému postoupení pohledávky úpadce zapsané v Soupisu konkursní podstaty – část XIII. – pohledávky specifikované níže, a to jako jednotlivé pohledávky nebo celý soubor pohledávek v celkové nominální hodnotě 1.521.302,- Kč.

Věřitelský výbor úpadce AVIA Kutná Hora, a.s. s návrhem správce o postoupení pohledávek úpadce souhlasil.

Prodej předmětných pohledávek bude dále uskutečněn se souhlasem Městského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. 98 K 19/2001-1424 ze dne 6.3.2012.

Předmět prodeje

Pohledávky úpadce v celkové nominální hodnotě 1.521.302,- Kč:

Strojírny Kutná Hora s.r.o.
 • se sídlem Kutná Hora, Masarykova 59, PSČ 284 01, IČ 60827203
 • pohledávka ve výši 1.369.576,- Kč jistiny
OSTIS, s.r.o.
 • se sídlem Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00, IČ 281 77 380
 • pohledávka ve výši 55.229,- Kč jistiny
Ing. Havlíček Roman
 • Studentů 134, PSČ 284 01 Kutná Hora – Šipší
 • pohledávka ve výši 96.497 Kč jistiny

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 13.4.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada ceny za postoupení pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávek.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávek úpadce mohou zájemci zaslat nejpozději do 13.4.2012 případně osobně doručit do 13.4.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávek úpadce AVIA Kutná Hora, a.s., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, správce konkursní podstaty úpadce AVIA Kutná Hora, a.s., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 1. výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávek, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená s uvedením, zda má zájemce zájem o jednotlivé pohledávky nebo o celý soubor pohledávek;
 2. přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 3. nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 4. zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané správcem konkursní podstaty;
 5. zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede správce konkursní podstaty na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 3115508/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávek z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá správci konkursní podstaty závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci konkursní podstaty uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.