Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

CMS Profi a.s. v likvidaci – prodej majetku

IČ 26178028, Londýnská 134/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
datum prohlášení konkursu 21.3.2012, pod spis. zn. MSPH 88 INS 3447/2012

Na základě Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 88 INS 3447/2012-B-21 ze dne 27.7.2012, nabízí insolvenční správce dlužníka CMS Profi a.s. v likvidaci, IČ 26178028, Londýnská 134/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 3.5.2012:

Předmět prodeje

Hmotný majetek
 • osobní automobil ŠKODA FABIA COMBI 6 Y, SPZ 7A81128, VIN TMBJY46Y074039725, barva šedá metal převládající – hnědá světlá doplňková
 • nákladní automobil VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7 HK, SPZ 5A58425, VIN WV1ZZZ7HZ4H045968, barva šedá základní – bílá doplňková
 • sestava PC + monitor LG – 1 ks
 • sestava PC + monitor Prestigio – 1 ks
 • sestava PC + monitor Liteon – 1 ks
 • regál kovový – 5 ks
 • regál dřevěný – 1 ks
 • židle kancelářská černá – 4 ks
 • kancelářský stůl barva dub – 1 ks
 • tiskárna Toshiba E studio 16 nefunkční – 1 ks
 • trezor malý přenosný nefunkční – 1 ks
 • sklad materiálu – 70 tis. Kč

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.9.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2107478169/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.9.2012, případně osobně doručit do 10.9.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení hmotného majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka CMS Profi a.s. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Ostatní informace:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.