Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

COLORLAK – SERVIS, s.r.o.

Poděbradská 61/261, Praha 9
IČO: 27206467
datum prohlášení konkursu 11.12.2013, pod spis. zn. MSPH 88 INS 31140/2013-A-12

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka COLORLAK – SERVIS, s.r.o., nabízí k úplatnému postoupení pohledávky dlužníka zapsané v soupisu majetkové podstaty č. V ze dne 18.11.2014.

Zástupce věřitelů s návrhem insolvenčního správce o postoupení pohledávek dlužníka souhlasil.

Prodej předmětné pohledávky bude dále uskutečněn se souhlasem Městského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. MSPH 88 INS 31140/2013-B-37.

Předmět prodeje

Pohledávky

 • Pohledávka ve výši 61.538,12,- Kč
 • za společností TRANZA Strojírny a.s., IČO: 28267141
 • se sídlem Průmyslová 42, Chrudim IV.
 • Pohledávka ve výši 859,- Kč s příslušen
 • za společností BRAUM spol. s r.o., IČO: 61683833
 • se sídlem Karlovarská 21, Pavlov
 • Pohledávka ve výši 27.364,- Kč s příslušenstvím
 • za společností RSTrafo, s.r.o., IČO: 27219640
 • se sídlem Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9 – Vysočany
 • Pohledávka ve výši 134.182,- Kč s příslušenstvím
 • za společností Danpes CZ s.r.o., IČO: 28908643
 • se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3 – Žižkov

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.12.2015 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.12.2015 případně osobně doručit do 31.12.2015 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávky dlužníka COLORLAK – SERVIS, s.r.o., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka COLORLAK – SERVIS, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.