Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Cool travel – prodej majetku

Cool travel, s.r.o., IČ 448 48 145, se sídlem Vladislavova 17, 110 00 Praha 1, Nové Město
datum prohlášení konkursu 17.9.2012, pod spis. zn. MSPH 76 INS 12539/2012

Na základě Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 76 INS 12539/2012-B-17 ze dne 26.9.2012 ve znění opravného usnesení č.j. MSPH 76 INS 12539/2012-B-21 ze dne 10.10.2012, nabízí insolvenční správce dlužníka Cool travel, s.r.o. k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 9.8.2012:

Předmět prodeje

Hmotný majetek
Poř.č. Název materiálu Množství Ocenění SKP v Kč
1 Monitor LCD Acer 17 1 500,-
2 Psací stůl, stolek, police, komoda 4 500,-
3 Telefon Panasonic 1 300,-
4 Účetní software WinDUO 1 5.150,-
5 Kávovar Nespresso 1 1000,-
6 Cestovní kufr a taška 2 5000,-
7 Videokamera Sony 1 2000,-

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.11.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2107877653/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.11.2012, případně osobně doručit do 20.11.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení hmotného majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Cool travel, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1./p>

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel. 603 548 140.