Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

David Valčuha

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKŮ

 

David Valčuha, narozen 11.7.1982, a Simona Bauerová (dříve Valčuhová), narozená 8.12.1986, IČO 887 71 164, oba bytem Žižkova 520/22, 470 01 Česká Lípa

datum zjištění úpadku a povolení oddlužení 31.10.2017, pod spis. zn. KSLB 87 INS 16907/2017

 

Insolvenční správce dlužníků: David Valčuha, narozen 11.7.1982, a Simona Bauerová (dříve Valčuhová), narozená 8.12.1986, IČO 887 71 164, oba bytem Žižkova 520/22, 470 01 Česká Lípa, nabízí k prodeji níže specifikovaný nemovitý majetek dlužnice zapsaný v aktualizovaném soupise majetkové podstaty ze dne 1.6.2021:

 

spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti 1/20 id. na nemovitém majetku sepsaného do majetkové podstaty, a to: - pozemek parc.č. 832, jehož součástí je stavba č.p. 241, zapsaný na LV 80 pro k.ú. 709085 Odry, obec 599701 Odry, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, kód 804

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 23.9.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.

 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníků č. 207566036/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz; na webovém portále www.asis.cz, a dále na webovém portále insolvenčního soudu, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 23.9.2021 případně osobně doručit do 23.9.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení spoluvlastnického podílu 1/20 id. nemovitých věcí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků David Valčuha a Simona Bauerová, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti 1/20 id. na nemovitém majetku;

 • nabídková minimální kupní cena bude ve výši 91.000,- Kč;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a
  e-mailová adresa);

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;

 • poplatky a daně související s nabytím majetku hradí kupující.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Jurečkou na tel.: 722 515 770.

 

 

 

 

V Praze dne 23.8.2021

 

​​ 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz