Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Dražební Vyhláška

kterou se vyhlašuje

veřejná dobrovolná dražba

ev.č.: 01/JL/PKP/2013


I. Dražebník: MART – servis s.r.o.

IČO: 26159678
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 75585,
koncesní listina evid.č. 310004-105564
zastoupený Martin Čermák, jednatel společnosti

II. Navrhovatel: JUDr. Jiřina Lužová

kancelář: Praha 1 – Staré Město, Dušní 22, PSČ 11000
správce konkursní podstaty úpadce
PKP – Medico s.r.o.
se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 110 00
IČ: 48583065
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 17554

III. Místo a termín konání dražby:

Sídlo dražebníka na adrese Pod Krejcárkem 975, Praha 3, PSČ 130 00, vchod C, D, 5.patro. Dražba se uskuteční dne 19.6. 2013 od 17:00 hod.

IV. Předmět dražby, jeho označení a popis včetně práv, závazků a příslušenství:

4.1 Předmětem dražby je následující majetkové právo:

–          pohledávka spočívající v nároku společnosti PKP-Medico s.r.o. na výplatu podílu na likvidačním zůstatku společnosti Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci, IČ 257 04 648, se sídlem Praha 1, Krakovská 8/581, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 29500 (dále jen „Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci“), pokud bude rozdělován, se všemi právy s touto pohledávkou souvisejícími.

4.2  Popis předmětu dražby

Společnost Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2012, sp. zn. F130505/2011, F 105445/2012, F 111212/2012, F 122208/2012, A 29500, zrušena a vstoupila do likvidace, když „ke dni prohlášení konkursu na majetek úpadce PKP-Medico s.r.o., měla společnost Global Healthcare Centrum v.o.s. pouze dva společníky, a to Břetislava Olsiniaka a společnost PKP –Medico s.r.o., došlo v souladu s ust. § 88 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku ke zrušení společnosti Global Healthcare Centrum v.o.s. s likvidací“.

Na základě provedených šetření likvidátora společnosti Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci, JUDr. Pavla Bergera, sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 52/6, PSČ 110 00, se podařilo zjistit pouze to, že společnost Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci vlastní jednotku č. 581/1 v budově č.p. 581 umístěné na pozemku parc. č. 2230, spolu s podílem na uvedené budově a pozemku ve výši 57551/252768, jak je zapsáno na LV č. 1611 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Nové Město, obec Praha. Na uvedené jednotce vázne zástavní právo ve prospěch společnosti Global Financial Restructuring Czech, s.r.o., které je rovněž zapsáno na LV č. 1611 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Nové Město, obec Praha. Z přihlášky pohledávky společnosti Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. do likvidace společnosti Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci a rovněž z katastru nemovitostí je pak nepochybné, že výše pohledávky společnosti Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. převyšuje hodnotu předmětné jednotky. Zajištěná pohledávka společnosti Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. je přihlášena do konkursního řízení vedeného na majetek úpadce PKP-Medico s.r.o. a byla zjištěna jako pohledávka s právem na oddělené uspokojení ze zpeněžení mimo jiné ze shora uvedené jednotky.

Podíl na likvidačním zůstatku ve společnosti Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci byl sepsán do konkursní podstaty úpadce PKP-Medico s.r.o. V tomto konkursním řízení se vede excindační spor pod spis. zn. 58 Cm 36/2003 mimo jiné o vyloučení shora uvedené jednotky z konkursní podstaty úpadce PKP-Medico s.r.o. V případě že bude žaloba zamítnuta, bude tato jednotka zpeněžena správcem konkursní podstaty úpadce PKP-Medico s.r.o. nikoliv likvidátorem společnosti Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci.

Výše podílu na likvidačním zůstatku bude známa až po provedení likvidace společnosti Global Healthcare Centrum v.o.s. v likvidaci. Z výše uvedeného však vyplývá, že jakýkoliv takový podíl bude vyplacen pouze za předpokladu, že nedojde k realizaci shora popsaného zástavního práva společnosti Global Financial Restructuring Czech, s.r.o., a to zpeněžením zástavy v rámci konkursního řízení na majetek úpadce PKP-Medico s.r.o. nebo jiným zákonným způsobem.

Žádné další příslušenství nebylo zjištěno.

Nejnižší podání bylo stanoveno na 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých)

Cena obvyklá v místě a čase byla stanovena na částku 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých).

Dražba ev.č. 01/JL/PKP/2013 bude pro vydražitele provedena bezplatně.

Údaje o předmětu dražby nebo jejich části, zejména pak popis stavu, práva a závazky na něm váznoucí jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu daného dražební vyhláškou a zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

V. Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené:

– nebyly zjištěny

VI. Prohlídka předmětu dražby:

a) dne 12.06.2013 od 11:00 hod.
Sraz účastníků bude na recepci v 5.patře budovy A,B na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00.
Účastníci prohlídky jsou povinni před začátkem prohlídky prokázat svoji totožnost pověřenému zástupci dražebníka. V průběhu prohlídky jsou účastníci povinni zdržet se jednání, kterým by narušovali její průběh.   VII.   Dražební jistota:                                                          5.000,- Kč (pět tisíc korun českých)
 1. Dražební jistotu je možno složit:
 • převodem nebo složením na bankovní účetvedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 19-9129100257/0100. Variabilním symbolem je rodné číslo, popřípadě IČ účastníka. Dokladem o složení dražební jistoty je výpis z účtu účastníka s odečtením příslušné částky ve prospěch účtu dražebníka nebo bankovní složenka.
 • formou bankovní záruky. Bankovní záruku může poskytnout pouze banka se sídlem v České republice nebo oprávněná působit v České republice jako banka na základě povolení ČNB podle zák. č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o složení dražební jistoty je záruční listina. Záruční listina musí být psána v  českém jazyce a musí v ní být uvedeno, že banka uspokojí dražebníka MART – servis s.r.o., IČ 26159678, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 do výše 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), bude-li k tomu dražebníkem písemně vyzvána, jestliže účastník dražby zmaří veřejnou dražbu dobrovolnou, kde navrhovatelem je JUDr. Jiřina Lužová, správkyně konkurzní podstaty úpadce PKP – Medico s.r.o., se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 110 00, IČ: 48583065, předmětem dražby je majetkové právo uvedené v dražební vyhlášce pod bodem 4.1, dražba se koná dne 19.06. 2013 od 17:00 hod. v sídle dražebníka na adrese Pod Krejcárkem 975, Praha 3, PSČ 130 00, vchod C,D, 5.patro. Doba platnosti bankovní záruky musí být nejméně do dne 19.08. 2013 a v záruční listině nesmí být uvedeny žádné námitky a výhrady podmiňující nárok dražebníka na vyplacení částky 5.000,- Kč kromě námitky, že výzva o plnění z bankovní záruky byla podána po vypršení platnosti bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná jiná ustanovení, která by omezovala dražebníka při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala jakékoliv povinnosti nutné k jejich uplatnění například doložení určitých skutečností či podobně, s výjimkou povinnosti vyzvat banku písemně k plnění z bankovní záruky.
 • Složením v hotovosti k rukám dražebníka před dražbou.
 1. Lhůta pro složení dražební jistoty počíná běžet dnem 05.06.2013 a končí v případě bankovní záruky v 17:00 hod. dne 18.06.2013.
 2. Doklad o složení dražební jistoty je účastník povinen předložit dražebníkovi před zahájením dražby.
 3. Složenou dražební jistotu vrátí dražebník účastníkovi, jenž se nestal vydražitelem bez zbytečného odkladu po skončení dražby převodem na účet účastníka, popřípadě vrátí účastníkovi záruční listinu.
 4. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením.
 

VIII. Nejnižší příhoz: 5.000,- Kč(slovy pět tisíc korun českých)

IX. Vstupné pro veřejnost: 100,- Kč(slovy sto korun českých)

X. Průběh dražby:

 1. Přístup do dražební místnosti bude účastníkům dražby umožněn 30 minut před zahájením dražby. Účastníci dražby jsou povinni prokázat dražebníkovi před vstupem do dražební místnosti svoji totožnost, a jedná-li se o právnickou osobu své oprávnění jednat za účastníka dražby, tj. výpis společnosti z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců) popřípadě jiné doklady v originále či ověřené kopii prokazující oprávnění jednat za právnickou osobu. Účastník dražby se může nechat zastoupit při dražbě zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci.
 2. Účastníci dražby jsou dále povinni nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby a předat dražebníkovi písemné čestné prohlášení o tom, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
 3. Veřejnosti bude umožněn přístup do prostor, v nichž bude probíhat dražba 15 minut před zahájením dražby, a to po zaplacení vstupného.
 4. Účastníci dražby jsou po dobu přítomnosti v dražební místnosti povinni zdržet se jakéhokoli jednání narušujícího průběh dražby a jsou povinni řídit se pokyny licitátora.
 5. Dražba bude zahájena prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu. Poté následuje vyvolání. Po vyvolání mohou účastníci dražby činit podání.
 6. Dražba bude skončena udělením příklepu, případně ukončením dražby, pokud nebude při dražbě učiněno ani nejnižší podání ohledně posledního předmětu dražby.
 7. Účastník, který vydraží předmět dražby je povinen před opuštěním dražební místnosti podepsat dražební protokol.

XI. Úhrada ceny dosažené vydražením:

 1. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit v hotovosti okamžitě po vydražení předmětu dražby. Přesáhne-li cena dosažená vydražením pro předmět dražby částku 200 000,- Kč, je vydražitel povinen ji uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne konání dražby na účet dražebníka vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 19-9129100257/0100 (var.symbolem je rodné číslo nebo IČ vydražitele) nebo po dohodě s dražebníkem v hotovosti v sídle dražebníka. Přesáhne-li cena dosažená vydražením pro předmět dražby částku 500 000,- Kč, je vydražitel povinen ji uhradit ve lhůtě 50 dnů ode dne konání dražby převodem nebo složením v hotovosti na jmenovaný účet dražebníka nebo k rukám dražebníka.
 2. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou, šekem, směnkou ani započtením.
 3. Po úhradě ceny dosažené vydražením dražebník vystaví bez zbytečného odkladu vydražiteli dvojmo potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu dražby.
 4. Předmět dražby bude vydražiteli předán bez zbytečného odkladu na základě písemného protokolu podepsaného vydražitelem, dražebníkem a navrhovatelem.
 5. Neuhrazením ceny dosažené vydražením ve lhůtě uvedené v odst. 1 dochází ke zmaření dražby. Pokud vydražitel dražbu zmaří, nebo vydraží-li předmět dražby osoba vyloučená z dražby, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby, náklady zmařené dražby a náklady případné opakované dražby budou uhrazeny z jimi složené dražební jistoty. V případě, že dražební jistota nebude postačovat k úhradě těchto nákladů, jsou tito účastníci povinni tyto náklady na výzvu dražebníka zaplatit.
XII.     Kontaktní osoba: za dražebníka Martin Čermák, tel. č. 731 533 404

XIII.    Umístění:
Tato vyhláška se v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. uveřejňuje na:
 1. na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 a Praha 3
 2. v místě konání dražby před jejím zahájením