Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ERB BANK, A.S.

ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto vyhlašuje výběrové řízení na výběr soukromé spisovny k uložení spisového materiálu společnosti ERB bank, a.s. v likvidaci

__________________________________________________________________________

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA ARCHIVACI SPISOVÉHO MATERIÁLU

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

SE SÍDLEM ŠTEFÁNIKOVA 78/50, 150 00 PRAHA 5,

IČO 284 28 943

 

Na základě návrhu České národní banky byla rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016 společnost ERB bank, a.s., se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14463, zrušena s likvidací, přičemž výše uvedený soud jmenoval likvidátorem společnosti JUDr. Jiřinu Lužovou.

Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22 ze dne 19.3.2018, byla dále JUDr. Jiřina Lužová z důvodu úpadku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, ustanovena insolvenčním správcem a zároveň byl tímto usnesením prohlášen konkurs na majetek dlužníka.

Z tohoto důvodu vyhlašuje insolvenční správce výběrové řízení na výběr soukromé spisovny k uložení spisového materiálu společnosti ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943.

 

Předmět poptávkového řízení

Předmětem poptávkového řízení je výběr soukromé spisovny k převzetí, vytřídění, uložení, zpracování evidence (předávací protokol, spisový a skartační řád), postupná skartace a úplná skartace veškerého spisového materiálu zadavatele, péče o spisové materiály, nahlížení a poskytování údajů oprávněným osobám, to vše v souladu s archivačním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

 

Podmínky:

  • smlouva o uložení spisového materiálu bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.3.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 

Inzerce:

Poptávka insolvenčního správce bude zveřejněna na webových portálech http://www.erbank.cz a dále na https://www.ak-luzova.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na uložení spisového materiálu mohou zájemci zaslat poštou, případně osobně doručit na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce, Dušní 22, 110 00 Praha 1, či emailem na ak@akluzova.cz, nejpozději do 30.3.2020. Nabídka musí být zřetelně označena: Nabídka na uložení spisového materiálu dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • přesná výše odměny za uložení spisového materiálu v CZK bez DPH; ​​ 

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • návrh smlouvy o uložení spisového materiálu

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k uzavření smlouvy. V případě marného uplynutí lhůty k uzavření smlouvy z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o uložení spisového materiálu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv náklady spojené s podáním nabídky a nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy eventuelně vznikla.

 

 

 

V Praze dne 5.3.2020

 

 

 

ERB bank, a.s., v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce