Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, tímto vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovité věci v k.ú. Smíchov - pozemek parc. č. 101, jehož součástí je stavba č.p. 78, to vše zapsáno na LV 2608 pro k.ú. Smíchov, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha a Souboru movitého majetku dlužníka zapsaného v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 19.3.2018 specifikovaného níže.

__________________________________________________________________________

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA PRODEJ MAJETKU DLUŽNÍKA

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

SE SÍDLEM ŠTEFÁNIKOVA 78/50,

150 00 PRAHA 5,

IČO 284 28 943

 

Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22 ze dne 19.3.2018, byla JUDr. Jiřina Lužová z důvodu úpadku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, ustanovena insolvenčním správcem dlužníka a zároveň byl tímto usnesením prohlášen na majetek dlužníka konkurs.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 33 INS 19795/2017-B-91 ze dne 9.3.2020 vyslovil insolvenční soud souhlas s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu. Na základě tohoto souhlasu vyhlašuje insolvenční správce výběrové řízení na prodej níže specifikovaného souboru majetku dlužníka:

 

Soubor majetku dlužníka se skládá z níže uvedeného majetku:

 

 • Nemovitý majetek v k.ú. Smíchov - pozemek parc. č. 101, jehož součástí je stavba č.p. 78, to vše zapsáno na LV 2608 pro k.ú. Smíchov, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

 • Movitý majetek zapsaný v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 19.3.2018 pod položkou II. Movitý majetek, a to soubor movitého majetku dlužníka (pod poř. č. 1)

dále jen společně „soubor majetku“.

 

Podmínky prodeje:

 • Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.11.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.

 • Jistota. Nejpozději v den předcházející poslednímu dni pro podání nabídky musí účastník uhradit bezhotovostním platebním převodem na účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 277189432/0300, IBAN: CZ21 0300 0000 0002 7718 9432, SWIFT ​​ CEKOCZPP, vedený u Československé obchodní banky, a.s., peněžitou jistotu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet majetkové podstaty dlužníka. V případě vítězství ve výběrovém řízení bude Jistota uhrazená vítězným účastníkem započtena v plné výši na úhradu kupní ceny.

 • Vrácení Jistoty. Pokud bude výběrové řízení zrušeno, účastníkova nabídka bude odmítnuta pro nesplnění podmínek výběrového řízení, nebo účastník nebude vybrán za vítěze výběrového řízení, vrátí insolvenční správce uhrazenou Jistotu takovému účastníkovi ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy některá z uvedených skutečností nastala.

 • Doplatek kupní ceny po započtení Jistoty bude uhrazen bankovním převodem do 20 dnů od obdržení výzvy k úhradě před podpisem kupní smlouvy.

 

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta:

Pokud vítězný účastník výběrového řízení neuhradí řádně a včas doplatek kupní ceny nebo neposkytne nezbytnou součinnost k uzavření kupní smlouvy, vyhrazuje si insolvenční správce právo vyloučit takového účastníka z výběrového řízení. V takovém případě bude vyloučený účastník povinen zaplatit insolvenčnímu správci za porušení své uvedené smluvní povinnosti (zaplatit doplatek kupní ceny nebo poskytnout nezbytnou součinnost) smluvní pokutu ve výši rovnající se částce Jistoty. Insolvenční správce bude oprávněn započíst svou pohledávku odpovídající uvedené smluvní pokutě na pohledávku účastníka odpovídající jeho právu na vrácení Jistoty.

 

Inzerce:

Záměr správce o prodeji majetku bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na www.erb.cz, na www.asis.cz a na portále insolvenčního soudu.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.11.2020 případně osobně doručit do 20.11.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na koupi souboru majetku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní, rozdělená na nemovitý a movitý majetek, přesně vyčíslená, v korunách českých a musí být zřejmý zájem nabytí souboru majetku dlužníka jako celku;

 • zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena za movitý majetek bude navýšena o DPH

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za soubor majetku musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že soubor majetku kupuje tak, jak stojí a leží, tj. úhrnkem;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní smlouva bude uzavřena až po úhradě kupní ceny v plné výši na účet majetkové podstaty dlužníka

 • zájemce musí připojit prohlášení, že:

 

(i) zájemce ani žádná jiná osoba ve vztahu k zájemci definovaném v § 295 Insolvenčního zákona není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle § 295 Insolvenčního zákona,

 

(ii) zájemce není a v minulosti nebyl ve vztahu k Dlužníku osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992, o bankách.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů provede insolvenční správce spolu s věřitelským výborem vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka.

 

 

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim účastí ve výběrovém řízení vznikla.

 

Věřitelský výbor Dlužníka si taktéž vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zároveň si věřitelský výbor Dlužníka vyhrazuje právo závěrečného schválení vítězné nabídky a finální podoby kupní smlouvy.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí tel. domluvě s Ing. Karpukhinou na tel.
731 581 139 a to vždy ve dnech: pondělí od 10 – 12 hod. a ve čtvrtek od 10 – 12 hod.

Zároveň s prohlídkou majetku budou zájemcům poskytnuty základní informace.

Informace:

Insolvenční správce pro účely prodeje souboru majetku zpracoval informační materiál, který je určen pro zájemce o koupi souboru majetku dlužníka. Materiál mimo jiné obsahuje popis majetku, plánky a fotografie souboru majetku. Materiál si mohou zájemci zakoupit za 3.630,- Kč včetně DPH.

 

 

V Praze dne 5.10.2020

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce dlužníka

ERB bank, a.s., v likvidaci