Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto vyhlašuje výběrové řízení k úplatnému postoupení pohledávky dlužníka zapsané v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 19.3.2018 a specifikované níže.

__________________________________________________________________________

 

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY DLUŽNÍKA

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

SE SÍDLEM ŠTEFÁNIKOVA 78/50

150 00 PRAHA 5

IČO 284 28 943

 

 

Na základě návrhu České národní banky byla rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016 společnost ERB bank, a.s., se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14463, zrušena s likvidací, přičemž výše uvedený soud jmenoval likvidátorem společnosti JUDr. Jiřinu Lužovou.

Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22 ze dne 19.3.2018, byla dále JUDr. Jiřina Lužová z důvodu úpadku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943, ustanovena insolvenčním správcem a zároveň byl tímto usnesením prohlášen konkurs na majetek dlužníka.

Z tohoto důvodu vyhlašuje insolvenční správce výběrové řízení na úplatné postoupení pohledávky dlužníka zapsané v Aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 19.3.2018 a specifikované níže:

 

 • pohledávka za p. Vladimirem Kalmykovem, bytem Šymkent, Kutuzova d. 11, 160050, poř. č. 64 (soupis majetkové podstaty dlužníka je zveřejněn v insolvenčním rejstříku jako událost B-15)

Aktuální výše pohledávky je 1,523.002,34 Kč.

 

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.1.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • doplatek ceny za postoupení pohledávky bude proveden bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

 • Jistota. Nejpozději v den předcházející poslednímu dni pro podání nabídky musí účastník uhradit bezhotovostním platebním převodem na účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 277189432/0300, IBAN: CZ21 0300 0000 0002 7718 9432, SWIFT ​​ CEKOCZPP, vedený u Československé obchodní banky, a.s., peněžitou jistotu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet insolvenčního správce.

 • Vrácení Jistoty. Pokud bude účastník, který uhradil jistotu na účet insolvenčního správce v souladu s těmito pravidly, vyloučen z výběrového řízení, výběrové řízení bude zrušeno nebo účastníkova nabídka bude odmítnuta, vrátí insolvenční správce uhrazenou jistotu takovému účastníkovi ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy některá z uvedených skutečností nastala.

 

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta:

Pokud Vítěz VŘ neuhradí řádně a včas Doplatek kupní ceny nebo neposkytne nezbytnou součinnost, vyhrazuje si insolvenční správce právo věřitele vyloučit Vítěze VŘ z Výběrového řízení. V takovém případě bude Vítěz VŘ povinen zaplatit insolvenčnímu správci za porušení své uvedené smluvní povinnosti (zaplatit Doplatek kupní ceny nebo poskytnout nezbytnou součinnost) smluvní pokutu ve výši rovnající se částce jistoty. Insolvenční správce bude oprávněn započíst svou pohledávku odpovídající uvedené smluvní pokutě na pohledávku Vítěze VŘ odpovídající jeho právu na vrácení jistoty.

 

Inzerce:

Záměr správce o postoupení pohledávky bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na www.erb.cz, na www.asis.cz a na portále insolvenčního soudu.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.1.2022 případně osobně doručit do 10.1.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení pohledávky dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že:

 • v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ),

 • zájemce ani žádná jiná osoba ve vztahu k zájemci definovaném v § 295 Insolvenčního zákona není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle § 295 Insolvenčního zákona,

 • ​​ zájemce není a v minulosti nebyl ve vztahu k Dlužníku osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce spolu s věřitelským výborem vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

Věřitelský výbor Dlužníka si taktéž vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zároveň si věřitelský výbor Dlužníka vyhrazuje právo závěrečného schválení vítězné nabídky a finální podoby smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

 

V Praze dne 8.11.2021

 

 

 

 

ERB bank, a.s., v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce