Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto vyhlašuje výběrové řízení na zpracování auditu společnosti
od 1.1.-18.3.2018

__________________________________________________________________________

 

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA ZPRACOVÁNÍ AUDITU

ERB BANK, A.S. V LIKVIDACI

SE SÍDLEM ČECHYŇSKÁ 419/14A,

TRNITÁ, 602 00 BRNO,

IČO 284 28 943,

ZA OBDOBÍ 1.1.2018 – 18.3.2018

 

Na základě návrhu České národní banky byla rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016 společnost ERB bank, a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14463, zrušena s likvidací, přičemž výše uvedený soud jmenoval likvidátorem společnosti JUDr. Jiřinu Lužovou.

Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22 ze dne 19.3.2018, byla dále JUDr. Jiřina Lužová z důvodu úpadku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Brno – Trnitá, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, IČO 284 28 943, ustanovena insolvenčním správcem a zároveň byl tímto usnesením prohlášen konkurs na majetek dlužníka.

Z tohoto důvodu vyhlašuje insolvenční správce výběrové řízení na zpracování auditu společnosti ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 28428943, za období od 1.1.2018 – 18.3.2018.

 

Podmínky:

  • smlouva o provedení auditu účetní závěrky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 5.9.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech likvidátorovi došlých;

 

Inzerce:

Poptávka insolvenčního správce bude zveřejněna na webových portálech http://www.erbank.cz a dále na https://www.ak-luzova.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na zpracování auditu za období od 1.1.2018 – 18.3.2018 mohou zájemci zaslat poštou, případně osobně doručit na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce, Dušní 22, 110 00 Praha 1, či emailem na ak@akluzova.cz, nejpozději do 5.9.2018. Nabídka musí být zřetelně označena: Nabídka na zpracování auditu ERB bank, a.s. v likvidaci za období od 1.1.2018 – 18.3.2018.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • přesná výše odměny za provedení auditu v CZK bez DPH; ​​ 

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • návrh smlouvy o provedení auditu účetní závěrky

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k uzavření smlouvy o provedení auditu. V případě marného uplynutí lhůty k uzavření smlouvy o provedení auditu z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o provedení auditu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv náklady spojené s podáním nabídky a nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy eventuelně vznikla.

 

 

 

V Praze dne 6.8.2018

 

 

 

ERB bank, a.s., v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce