Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Eva Horáčková

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Eva Horáčková

nar. 29.5.1965

bytem Jince 102, Dominikální Paseky

IČO: 67913229

datum zjištění úpadku 4.4.2013, pod spis. zn. KSPH 39 INS 30413/2012-A-12

 

 

Insolvenční správce dlužníka Evy Horáčkové, nar. 29.5.1965, bytem Jince 102, Dominikální Paseky, IČO: 67913229, nabízí k prodeji níže specifikovaný nemovitý majetek dlužníka zapsaný v Aktualizovaném soupise majetkové podstaty ze dne 8.1.2014:

 

spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½ budovy č.p. 102 – bydlení, nacházející se na pozemku parc. č. St. 116 – zastavěná plocha a nádvoří a nádvoří o výměře 123 m2, ideální ½ pozemku parc. č. St. 116 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2, ideální ½ pozemku parc. č. St. 436/2 – zahrada o výměře 643 m2 a ideální ½ pozemku parc. č. St. 438/3 – trvalý travní porost o výměře 824 m2, vše zapsané na LV 186 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, okres Příbram, k.ú. Dominikální Paseky

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.5.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých.

  • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2108769793/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz; na webovém portále www.asis.cz, a dále na webovém portále insolvenčního soudu, kde budou zveřejněna pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.5.2018, případně osobně doručit do 10.5.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení nemovitého majetku – spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½ budovy č.p. 102, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Eva Horáčková, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za nemovitý majetek dlužníka,

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;

  • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

 

 

 

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuálně vznikla.

 

Informace:

Znaleckým posudkem č. 2837-24/2013 ze dne 19.7.2013 byla obvyklá cena nemovitosti – rodinného domu č.p. 102 včetně příslušenství a pozemků, s ohledem na okolnosti a omezující podmínky, posouzena ve výši 1.340.000,- Kč.

 

 

 

 

V Praze dne 29.3.2018

 

​​ 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

 

 

​​