Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Eva Horáčková

nar. 29.5.1965, IČ: 67913229,
bytem Jince 102, 262 23 Dominikální Paseky.

Předmět prodeje

Nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½ budovy č.p. 102 – bydlení, nacházející se na pozemku parc. č. St. 116 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2, ideální ½ pozemku parc. č. St. 116 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2, ideální ½ pozemku parc. č. St. 436/2 – zahrada o výměře 643 m2 a ideální ½ pozemku parc. č. St. 438/3 – trvalý travní porost o výměře 824 m2, vše zapsané na LV 186 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, okres Příbram, k.ú. Dominikální Paseky.

Pravidla pro podání nabídek:

Zájemci o nabízený majetek, nechť své nabídky zasílají na adresu správce: JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka Eva Horáčková, Dušní 22, 110 00 Praha 1.