Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

FEED GRAIN, s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

FEED GRAIN, s.r.o.

se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3

PSČ 150 00, Okres Hlavní město Praha

IČO: 29029147

datum prohlášení konkursu 31.3.2015, pod spis. zn. MSPH 90 INS 21599/2014

 

Insolvenční správce dlužníka FEED GRAIN, s.r.o., IČO: 29029147, se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00 nabízí k úplatnému postoupení pohledávky dlužníka zapsané v Soupisu majetkové podstaty ze dne 3.3.2014, a to jako celý soubor pohledávek v celkové účetní hodnotě 44.902.000,- Kč.

 

 

Předmět prodeje

Soubor pohledávek v účetní hodnotě 40.992.000,- Kč z titulu neuhrazených faktur za dodávky zboží dle kupní smlouvy přihlášený a zjištěný v insolvenčním řízení dlužníka HEEL a.s., IČO 46356223, se sídlem Benešov, Tyršova 196, vedeného pod sp. zn. KSPH 42 INS 14996/2013 ve výši 54.386.363,60 Kč.

 

Podmínky prodeje:

  • smlouva o úplatném postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.11.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada ceny za postoupení pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávek.

 

Inzerce:

Záměr správce o postoupení pohledávek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na www.asis.cz a na portále insolvenčního soudu.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávek dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.11.2018 případně osobně doručit do 30.11.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení souboru pohledávek dlužníka FEED GRAIN, s.r.o., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka FEED GRAIN, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za úplatné postoupení souboru pohledávek, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení souboru pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2113242945/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávek z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

V Praze dne 25.10.2018