Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

FERRO BUILDING, a.s. – prodej akcií

se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08 531

Záveská a spol.,v.o.s. se sídlem Ostrovského 253,150 00 Praha 5- Smíchov , Insolvenční správce FERRO BUILDING, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08 531

Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.05.2009 č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-A-35 byl zjištěn úpadek dlužníka FERRO BUILDING, a.s. a Usnesením ze dne 15.07.2009 č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-V-14 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs . Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Vladimír Bouček .

Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.02.2014 č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-B-291 byl v insolvenčním řízení dlužníka FERRO BUILDING, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08 531 stávající IS Ing. Vladimír Bouček zproštěn funkce insolvenčního správce a jako nový insolvenční správce byla ustanovena obchodní korporace Záveská a spol., v.o.s., IČO 264 68 514, se sídlem Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 .

Předmět výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je výběr zájemce o uzavření smlouvy pěti kusů kmenových akcií na majitele společnosti Seisin, a.s. se sídlem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6 , IČO 261 59 279, pořadové číslo : 06,07,08,09,10 o jmenovité hodnotě 100.000 Kč za akcii.

Soudem stanovené podmínky pro uzavření Smlouvy o úplatném uzavření smlouvy o prodeji cenných papírů

 • Usnesením vydaným Městským soudem v Praze č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-B-343 ze dne 02.03.2015 soud udělil insolvenčnímu správci souhlas s tím , aby prodal mimo dražbu pět kusů kmenových akcií na majitele společnosti Seisin, a.s. se sídlem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6 , IČO 261 59 279, pořadové číslo : 06,07,08,09,10 o jmenovité hodnotě 100.000 Kč za akci z majetkové podstaty úpadce FERRO BUILDING, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08
 • Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek: – kupní smlouvu k prodeji předmětného majetku správce uzavře s osobou , která předložila nejvyšší cenovou nabídku – úplata bude zaplacena před nebo při podpisu smlouvy o prodeji akcií ,
 • Účastníci výběrového řízení, kritérium posuzování nabídek

 • Navrhovatel nabízí výše specifikované pohledávky popsané v článku II. k převodu fyzickým nebo právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby.
 • Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží písemnou nabídku s obsahem dle těchto Podmínek bez jakýchkoliv výhrad, a to za předpokladu splnění všech tímto vyhlášených podmínek uvedených v článku III. (dále v textu jen „účastníka “).
 • Kritériem pořadí a výběru jednotlivých nabídek je nabídnutá cena a splnění dalších podmínek uvedených v článku III – zejména úhrada kupní ceny (úplaty ) v peněžních prostředcích předem nebo při podpisu smlouvy o prodeji akcií (dále jen Smlouvy ) .Akcie budou prodávány jako celek.
 • Na základě vyhodnocení došlých nabídek rozhodne insolvenční správce o tom, se kterými účastníky bude dále jednat o uzavření Smlouvy, zejména o případném zvýšení jejich nabídkové ceny. Insolvenční správce stanoví způsob, místo a termín jednání a písemně je oznámí vybraným účastníkům . Ostatní účastníci budou písemně vyrozuměni o ukončení jejich účasti ve výběrovém řízeni,
 • Pokud vybraný účastník neuzavře ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od převzetí výzvy vyhlašovatelem k uzavření úplatné Smlouvy o postoupení pohledávky specifikované v článku II. s navrhovatelem, může být osloven výzvou k uzavření smlouvy v pořadí další účastník.
 • Insolvenční správce má právo bez uvedení důvodu odmítnout jakoukoliv nabídku, případně nevybrat žádnou z podaných nabídek anebo zrušit kdykoliv v jeho průběhu výběrové řízení. SKP si vyhrazuje právo upřesnit podmínky obsažené v tomto omámení s tím, že upřesněni nebo změna podmínek bude písemně oznámena všem účastníkům , kteří ve stanovené lhůtě podali nabídky.

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem

 • U fyzických osob je povinným údajem jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování (v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu) a nejméně jeden z dalších kontaktů – telefon, fax, e-mailová adresa. U právnických osob přesný název, sídlo, IČ a závazná adresa pro doručování (v případě, že není shodná s adresou sídla) a nejméně jeden z dalších kontaktů – telefon, fax, e-mailová adresa.
 • Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.
 • Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku).
 • Nabídka, která byla předložena po lhůtě stanovené v těchto Podmínkách nebo nesplňuje některé ustanovení těchto Podmínek, nebude do výběrového řízení zařazena.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené účastníkem v nabídkách.
 • Toto oznámení není veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku dle § 1772 -1779 zákona číslo 89/2012 Sb. ani veřejnou nabídkou dle § 1780-1784 zákona číslo 89/2012 Sb.
 • Účastníci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s podáním nabídky anebo s jednáním o uzavření Smlouvy.
 • Účastníci berou na vědomí , že uzavření smlouvy o postoupení pohledávky podléhá schválení věřitelského výboru

Předání nabídek

 • Nabídky budou do výběrového řízení přijímány v době od 19.03.2015 od 08.00 hodin do dne 20.04.2015 do 15.00 hodin.
 • Nabídky budou podány písemně v zalepené obálce s uvedeným označením odesílatele a dále označené v levé horní části obálky nápisem: „Výběrové řízení FERRO BUILDING AKCIE – NEOTVÍRAT!“
 • Nabídky je možno zasílat pouze písemně na adresu : Záveská a spol., v.o.s. Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo emailem na adresu : zaveskavos@email.cz a nebo do datové schránky ID 9wncqq8
 • O výsledcích výběrového řízení budou účastníci informováni do 10 dnů ode dne ukončení výběrového řízení

Povinnosti vybraného účastníka

Vybraný účastník (případně i další účastník v pořadí) je vázán svou nabídkou až do uzavření smlouvy o koupi akcí a obsažených zejména ve výzvě k uzavření smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 • Navrhovatel VŘ si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Účastníkům budou doručovány písemnosti prostřednictvím e-mailu či České pošty, s.p. doporučeně s dodejkou na adresu pro doručování, uvedené v nabídce. V případě, že písemnosti budou Českou poštou, s.p. vráceny jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště.Účastníci nemají nárok na náhradu žádných nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.Podáním nabídky projevuje účastník zároveň souhlas se všemi ustanoveními těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat.