Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

FERRO BUILDING, a.s – pohledávky

se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08 531

Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.05.2009 č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-A-35 byl zjištěn úpadek dlužníka FERRO BUILDING, a.s. a Usnesením ze dne 15.07.2009 č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-V-14 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs . Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Vladimír Bouček .

Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.02.2014 č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-B-291 byl v insolvenčním řízení dlužníka FERRO BUILDING, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08 531 stávající IS Ing. Vladimír Bouček zproštěn funkce insolvenčního správce a jako nový insolvenční správce byla ustanovena obchodní korporace Záveská a spol., v.o.s., IČO 264 68 514, se sídlem Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 .

Předmět výběrového řízení

 • Předmětem výběrového řízení je výběr zájemce o uzavření smlouvy na úplatné postoupení pohledávek sepsaných v majetkové podstatě dlužníka FERRO BUILDING, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08 531
 • Pohledávka vůči dlužníkovi : DVM Construction, s.r.o. Praha 7, Havanská 142/12, PSČ 17000 IČ 27428044 Pravomocně přiznaná Rozsudkem Městského soud v Praze sp.zn. 6Cm 138/2011, dlužná částka 300.000 Kč , v právní moci ke dni 21.03.2012
 • Pohledávka vůči dlužníkovi : Service Point MM, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 14000 , IČ 27093816 Poznámka : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 81 Cm 9/2013-8 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor Ing. Radomír Válek . Usnesení nabylo právní moci dne 4.6.2013

  Pravomocně přiznaná Rozsudkem Městského soud v Praze 37 Cm 111/2011, dlužná částka 300.000 Kč , v právní moci ke dni 10.05.2012 žalovaný Service Point MM, s.r.o.
 • Pohledávka vůči dlužníkovi : Service Point MM, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 14000 , IČ 27093816
  Poznámka : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 81 Cm 9/2013-8 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor Ing. Radomír Válek . Usnesení nabylo právní moci dne 4.6.2013.
 • Pohledávka vůči dlužníkovi : Miloslavu Trmalovi,nar. 31.07.1967,místo podnikání Chutnovka 34 , 511 01 Turnov
  Pravomocně přiznaná Rozsudkem OS Semily , dlužná částka 20.000 Kč , v právní moci ke dni 25.01.2012
 • Pohledávka vůči dlužníkovi : Aleši Fríblovi nar. 03.02.1967 , bytem Havlíčkova 55,295 01 Mnichovo Hradiště

  Pravomocně přiznaná Rozsudkem OS Mladá Boleslav č.j. 8C 183/2011-86 ze dne 26.01.2012 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 25 Co 315/2012-147 , dlužná částka 58.400 Kč , v právní moci ke dni 05.02.2013.
 • Pohledávky vůči obchodní korporaci Credit Finance Group a.s. se sídlem Praha 1, Palackého 715, PSČ 11000 , IČ 26207001 v celkové výši 3,051.315 Kč

  Pohledávka je žalována dvěma žalobami :

  U Městského soudu v Praze – žaloba o zaplacení 2,229.839,70 Kč , věc je vedena pod 37CmRo71/2011
  U Městského soudu v Praze – žaloba o zaplacení 821.475,30 Kč , věc je vedena pod 6 Cm 96/2011
 • Pohledávka vůči obchodní korporaci METROSTAV a.s. se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4IČ 00014915 ve výši 448.245,50 Kč .

  Jedná se o pohledávku z titulu zádržného ze smlouvy o dílo – stavba Autosalon a servis Audi Liberec – Vratislavice nad Nisou , kde pohledávka vznikla z titulu zádržného ze smlouvy o dílo – stavba Autosalon a servis Audi Liberec – Vratislavice nad Nisou

Soudem stanovené podmínky pro uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky

 • Usnesením vydaným Městským soudem v Praze č.j. MSPH 78 INS 4635/2008-B-343 ze dne 02.03.2015 soud udělil insolvenčnímu správci souhlas s tím , aby prodal mimo dražbu z majetkové podstaty úpadce FERRO BUILDING, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 2051/5 , IČ 251 08 531 pohledávky specifikované v článku II.
 • Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek:
  – kupní smlouvu k prodeji předmětného majetku správce uzavře s osobou , která předložila nejvyšší cenovou nabídku
  – úplata bude zaplacena před nebo při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky,

Účastníci výběrového řízení, kritérium posuzování nabídek

 • Navrhovatel nabízí výše specifikované pohledávky popsané v článku II. k převodu fyzickým nebo právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby.
 • Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží písemnou nabídku s obsahem dle těchto Podmínek bez jakýchkoliv výhrad, a to za předpokladu splnění všech tímto vyhlášených podmínek uvedených v článku III. (dále v textu jen „účastníka “).
 • Kritériem pořadí a výběru jednotlivých nabídek je nabídnutá cena a splnění dalších podmínek uvedených v článku III – zejména úhrada kupní ceny (úplaty za postoupení pohledávky ) v peněžních prostředcích předem nebo při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen Smlouvy ) .Pohledávky budou přednostně prodávány jako celek , je ovšem možné podat nabídku na odkup je jednotlivých pohledávek
 • Na základě vyhodnocení došlých nabídek rozhodne insolvenční správce o tom, se kterými účastníky bude dále jednat o uzavření Smlouvy, zejména o případném zvýšení jejich nabídkové ceny. Insolvenční správce stanoví způsob, místo a termín jednání a písemně je oznámí vybraným účastníkům . Ostatní účastníci budou písemně vyrozuměni o ukončení jejich účasti ve výběrovém řízeni,
 • Pokud vybraný účastník neuzavře ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od převzetí výzvy vyhlašovatelem k uzavření úplatné Smlouvy o postoupení pohledávky specifikované v článku II. s navrhovatelem, může být osloven výzvou k uzavření smlouvy v pořadí další účastník.
 • Insolvenční správce má právo bez uvedení důvodu odmítnout jakoukoliv nabídku, případně nevybrat žádnou z podaných nabídek anebo zrušit kdykoliv v jeho průběhu výběrové řízení. SKP si vyhrazuje právo upřesnit podmínky obsažené v tomto omámení s tím, že upřesněni nebo změna podmínek bude písemně oznámena všem účastníkům , kteří ve stanovené lhůtě podali nabídky.

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem

 • U fyzických osob je povinným údajem jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování (v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu) a nejméně jeden z dalších kontaktů – telefon, fax, e-mailová adresa. U právnických osob přesný název, sídlo, IČ a závazná adresa pro doručování (v případě, že není shodná s adresou sídla) a nejméně jeden z dalších kontaktů – telefon, fax, e-mailová adresa.
 • Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.
 • Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku).
 • Nabídka, která byla předložena po lhůtě stanovené v těchto Podmínkách nebo nesplňuje některé ustanovení těchto Podmínek, nebude do výběrového řízení zařazena.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené účastníkem v nabídkách.
 • Toto oznámení není veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku dle § 1772 -1779 zákona číslo 89/2012 Sb. ani veřejnou nabídkou dle § 1780-1784 zákona číslo 89/2012 Sb.
 • Účastníci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s podáním nabídky anebo s jednáním o uzavření Smlouvy.
 • Účastníci berou na vědomí , že uzavření smlouvy o postoupení pohledávky podléhá schválení věřitelského výboru

Předání nabídek

 • Nabídky budou do výběrového řízení přijímány v době od 19.03.2015 od 08.00 hodin do dne 20.04.2015 do 15.00 hodin.
 • Nabídky budou podány písemně v zalepené obálce s uvedeným označením odesílatele a dále označené v levé horní části obálky nápisem: „Výběrové řízení FERRO BUILDING POHLEDÁVKY – NEOTVÍRAT!“
 • Nabídky je možno zasílat pouze písemně na adresu : Záveská a spol., v.o.s. Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo emailem na adresu : zaveskavos@email.cz a nebo do datové schránky ID 9wncqq8
 • O výsledcích výběrového řízení budou účastníci informováni do 10 dnů ode dne ukončení výběrového řízení

Povinnosti vybraného účastníka

Vybraný účastník (případně i další účastník v pořadí) je vázán svou nabídkou až do uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a obsažených zejména ve výzvě k uzavření smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 • Navrhovatel VŘ si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Účastníkům budou doručovány písemnosti prostřednictvím e-mailu či České pošty, s.p. doporučeně s dodejkou na adresu pro doručování, uvedené v nabídce. V případě, že písemnosti budou Českou poštou, s.p. vráceny jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště.Účastníci nemají nárok na náhradu žádných nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.Podáním nabídky projevuje účastník zároveň souhlas se všemi ustanoveními těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat.