Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Flying Colours Film Company Praha s.r.o.

PRAVIDLA​​ PRO​​ PODÁNÍ​​ NABÍDEK​​ NA​​ KOUPI​​ MAJETKU​​ ÚPADCE​​ A​​ PRO​​ ÚČAST​​ VE​​ VÝBĚROVÉM​​ ŘÍZENÍ​​ 

 

 

Flying​​ Colours​​ Film​​ Company​​ Praha​​ s.r.o.

se​​ sídlem​​ Vejvodova​​ 6/444,​​ Praha​​ 1,​​ ​​ 25679147

společnost​​ zapsána​​ v OR​​ Městského​​ soudu​​ v Praze,​​ oddíl​​ C,​​ vložka​​ 60536

konkurs​​ prohlášen​​ Městským​​ soudem​​ v Praze​​ pod​​ č.j.​​ 80​​ K 8/2004-8​​ dne​​ 23.3.2004

 

 

Správce​​ konkursní​​ podstaty​​ úpadce​​ Flying​​ Colours​​ Film​​ Company​​ Praha​​ s.r.o.​​ nabízí​​ k úplatnému​​ postoupení​​ pohledávky​​ úpadce​​ zapsané​​ v soupisu​​ konkursní​​ podstaty​​ ze​​ dne​​ 30.5.​​ v celkové​​ nominální​​ hodnotě​​ 324.503,-​​ .​​ 

Zástupce​​ věřitelů​​ úpadce ​​​​ Flying​​ Colours​​ Film​​ Company​​ Praha​​ s.r.o.​​ s​​ návrhem​​ správce​​ o​​ postoupení​​ pohledávek​​ úpadce​​ souhlasil.

Prodej​​ předmětných​​ pohledávek​​ bude​​ dále​​ uskutečněn​​ se​​ souhlasem​​ Městského​​ soudu​​ v Praze,​​ a​​ to​​ v souladu​​ s​​ podmínkami​​ stanovenými​​ usnesením​​ č.j.​​ 80​​ K 8/2004-477​​ ze​​ dne​​ 8.8.2016.

 

 

 

 

Předmět​​ prodeje​​ 

Pohledávky​​ úpadce​​ v celkové​​ nominální​​ hodnotě​​ 324.503,-​​ ,​​ jejichž​​ bližší​​ specifikace​​ je​​ uvedena​​ níže:

 

POHLEDÁVKY​​ v celkové​​ výši​​ 324.503,-​​ 

 

za​​ bývalou​​ správkyní​​ konkursní​​ podstaty​​ JUDr.​​ Janou​​ Hubenou,​​ advokátkou,​​ se​​ sídlem​​ Vinohradská​​ 6,​​ Praha​​ 2

 

  • Pohledávka​​ ve​​ výši​​ 249.503,-​​ ​​ 

(částky​​ byly​​ přijaté​​ od​​ Finančního​​ úřadu,​​ a​​ to: ​​​​ 234.600,-​​ ​​ jako​​ přeplatek​​ zálohy​​ na​​ daň​​ z příjmu​​ FO,​​ 12.703,-​​ ​​ jako​​ nadměrný​​ odpočet​​ DPH​​ a​​ 2.200,-​​ ​​ jako​​ přeplatek​​ silniční​​ daně)

 

  • Pohledávka​​ ve​​ výši​​ 45.000,​​ -​​ ​​ 

(částka​​ byla​​ přijatá​​ bývalou​​ správkyní​​ konkursní​​ podstaty​​ od​​ společnosti​​ SECONS​​ s.r.o.​​ za​​ prodej​​ movitého​​ majetku​​ dlužníka)

 

  • Pohledávka​​ ve​​ výši​​ 30.000,-​​ 

(částka​​ byla​​ přijatá​​ bývalou​​ správkyní​​ konkursní​​ podstaty​​ jako​​ záloha​​ na​​ náklady​​ konkursního​​ řízení)

 

Podmínky​​ prodeje:

  • smlouva​​ o​​ úplatném​​ postoupení​​ pohledávek​​ bude​​ uzavřena​​ se​​ zájemcem,​​ který​​ nejpozději​​ do​​ 30.9.2016​​ předloží​​ nejvýhodnější​​ nabídku​​ ze​​ všech​​ správci​​ došlých;

  • úhrada​​ ceny​​ za​​ postoupení​​ pohledávek​​ v​​ plné​​ výši​​ bude​​ provedena​​ bankovním​​ převodem​​ před​​ podpisem​​ smlouvy​​ o​​ úplatném​​ postoupení​​ pohledávek.​​ 

 

 

Inzerce:

Záměr​​ správce​​ o​​ postoupení​​ pohledávek​​ bude​​ zveřejněn​​ na​​ webové​​ stránce​​ správce​​ www.ak-luzova.cz.

Pravidla​​ pro​​ podání​​ nabídek:

Nabídky​​ na​​ úplatné​​ postoupení​​ pohledávek​​ úpadce​​ mohou​​ zájemci​​ zaslat​​ nejpozději​​ do​​ 30.9.2016​​ případně​​ osobně​​ doručit​​ do​​ 30.9.2016​​ do​​ 14:00​​ hod.,​​ v​​ zalepené​​ obálce​​ zřetelně​​ označené:​​ Neotvírat​​ -​​ Nabídka​​ na​​ úplatné​​ postoupení​​ souboru​​ pohledávek​​ úpadce​​ Flying​​ Colours​​ Film​​ Company​​ Praha​​ s.r.o.,​​ na​​ adresu:​​ JUDr.​​ Jiřina​​ Lužová,​​ správce​​ konkursní​​ podstaty​​ úpadce​​ Flying​​ Colours​​ Film​​ Company​​ Praha​​ s.r.o.,​​ Dušní​​ 22,​​ 110​​ 00​​ Praha​​ 1.

 

Zájemci​​ se​​ mohou​​ výběrového​​ řízení​​ zúčastnit​​ pokud​​ předloží​​ nabídku​​ s těmito​​ náležitostmi:

  • výši​​ nabízené​​ ceny​​ za​​ úplatné​​ postoupení​​ souboru​​ pohledávek;

  • přesné​​ označení​​ subjektu,​​ který​​ nabídku​​ činí;

  • nabídka​​ musí​​ být​​ podepsána​​ osobou​​ oprávněnou​​ jednat​​ za​​ poptávajícího,​​ právnické​​ osoby​​ přiloží​​ originál​​ výpisu​​ z​​ obchodního​​ rejstříku;

  • zájemce​​ musí​​ připojit​​ prohlášení,​​ že​​ si​​ je​​ vědom,​​ že​​ kupní​​ cena​​ za​​ úplatné​​ postoupení​​ pohledávek​​ musí​​ být​​ bez​​ prodlení​​ zaplacena​​ na​​ základě​​ výzvy​​ zaslané​​ správcem​​ konkursní​​ podstaty;

  • zájemce​​ musí​​ připojit​​ prohlášení,​​ že​​ v případě,​​ že​​ mu​​ budou​​ postoupeny​​ pohledávky,​​ které​​ jsou​​ předmětem​​ soudního​​ řízení,​​ bude​​ souhlasit​​ se​​ vstupem​​ do​​ tohoto​​ řízení​​ na​​ straně​​ žalobce​​ (§​​ 107a​​ OSŘ)

 

Pravidla​​ pro​​ nakládání​​ s​​ nabídkami:

Nejpozději​​ do​​ 20​​ dnů​​ provede​​ správce​​ konkursní​​ podstaty​​ na​​ jednání​​ se​​ zástupcem​​ věřitelů​​ vyhodnocení​​ nabídek.​​ Zájemce,​​ který​​ předloží​​ nejvýhodnější​​ nabídku​​ obsahující​​ veškeré​​ náležitosti​​ 
a​​ prohlášení​​ uvedená​​ v pravidlech​​ pro​​ podání​​ nabídek,​​ bude​​ vyzván​​ k zaplacení​​ kupní​​ ceny​​ na​​ účet​​ vedený​​ u​​ UniCredit​​ Bank​​ Czech​​ Republic​​ and​​ Slovakia,​​ a.s.,​​ č.ú.​​ 801002022/2700.​​ V případě​​ marného​​ uplynutí​​ lhůty​​ k zaplacení​​ ceny​​ za​​ úplatné​​ postoupení​​ pohledávek​​ z důvodu​​ prodlení​​ na​​ straně​​ zájemce,​​ bude​​ bezodkladně​​ vyzván​​ zájemce​​ druhý​​ v​​ pořadí.​​ 

 

Upozornění:

Podání​​ nabídky​​ nezakládá​​ správci​​ konkursní​​ podstaty​​ závazek​​ uzavřít​​ smlouvu​​ o​​ úplatném​​ postoupení​​ souboru​​ pohledávek.​​ Správce​​ konkursní​​ podstaty​​ si​​ vyhrazuje​​ právo​​ odmítnout​​ nabídky​​ bez​​ udání​​ důvodu,​​ jakož​​ i​​ měnit​​ podmínky​​ a​​ pravidla​​ pro​​ nakládání​​ s nabídkami.​​ Zájemci,​​ kteří​​ předloží​​ svou​​ nabídku​​ v této​​ souvislosti​​ nemohou​​ vůči​​ správci​​ konkursní​​ podstaty​​ uplatňovat​​ jakékoliv​​ nároky​​ na​​ náhradu​​ škody,​​ která​​ by​​ jim​​ v případě​​ odmítnutí​​ všech​​ nabídek​​ eventuelně​​ vznikla.

 

 

JUDr.​​ Jiřina ​​​​ L​​ u​​ ž​​ o​​ v​​ á​​ 

správce​​ konkursní​​ podstaty ​​​​ 

 

Advokátní​​ kancelář​​ JUDr.​​ Jiřina​​ Lužová
se​​ sídlem​​ Dušní​​ 22,​​ 110​​ 00​​ Praha​​ 1​​ -​​ Staré​​ město
telefon​​ 222​​ 327​​ 902,​​ mobil​​ 777​​ 302​​ 320
Email​​ ak@akluzova.cz ​​​​ 

 

 

V Praze​​ dne​​ 12.9.2016