Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Flying Colours Film Company Praha s.r.o.

se sídlem Vejvodova 6/444, Praha 1, IČ 25679147
společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60536
konkurs prohlášen Městským soudem v Praze pod č.j. 80 K 8/2004-8 dne 23.3.2004

Správce konkursní podstaty úpadce Flying Colours Film Company Praha s.r.o. nabízí k úplatnému postoupení pohledávky úpadce zapsané v soupisu konkursní podstaty ze dne 30.5. v celkové nominální hodnotě 324.503,- Kč.

Zástupce věřitelů úpadce Flying Colours Film Company Praha s.r.o. s návrhem správce o postoupení pohledávek úpadce souhlasil.

Prodej předmětných pohledávek bude dále uskutečněn se souhlasem Městského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. 80 K 8/2004-477 ze dne 8.8.2016.

Předmět prodeje

Pohledávky úpadce v celkové nominální hodnotě 324.503,- Kč, jejichž bližší specifikace je uvedena níže:

  • Pohledávka ve výši 249.503,- Kč (částky byly přijaté od Finančního úřadu, a to: 234.600,- Kč jako přeplatek zálohy na daň z příjmu FO, 12.703,- Kč jako nadměrný odpočet DPH a 2.200,- Kč jako přeplatek silniční daně)
  • Pohledávka ve výši 45.000, – Kč (částka byla přijatá bývalou správkyní konkursní podstaty od společnosti SECONS s.r.o. za prodej movitého majetku dlužníka)
  • Pohledávka ve výši 30.000,- Kč (částka byla přijatá bývalou správkyní konkursní podstaty jako záloha na náklady konkursního řízení)

Podmínky prodeje:

  • smlouva o úplatném postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 9.9.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada ceny za postoupení pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávek.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávek úpadce mohou zájemci zaslat nejpozději do 9.9.2016 případně osobně doručit do 9.9.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení souboru pohledávek úpadce Flying Colours Film Company Praha s.r.o., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, správce konkursní podstaty úpadce Flying Colours Film Company Praha s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za úplatné postoupení souboru pohledávek;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané správcem konkursní podstaty;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede správce konkursní podstaty na jednání se zástupcem věřitelů vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 801002022/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávek z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá správci konkursní podstaty závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení souboru pohledávek. Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci konkursní podstaty uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

Správce dále výslovně upozorňuje, že některé pohledávky nejsou dostatečně zdokladované a správce tedy neručí za to, že pohledávky jsou vymahatelné a že na základě předaných listin postupník unese důkazní břemeno v případném soudním sporu.