Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

H Service Bohemia, s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

H Service Bohemia, s.r.o.

IČO: 29214009, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1

datum prohlášení konkursu 12.8.2019, pod spis. zn. MSPH 93 INS 2659 / 2019

 

 

 

Insolvenční správce dlužníka H Service Bohemia, s.r.o., IČO: 29214009, se sídlem Rybná 682/14,
110 00 Praha 1 nabízí k prodeji
soubor pohledávek dlužníka v celkové výši 378.736,02 Kč sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 7.8.2019, viz podrobná specifikace pohledávek v příloze těchto pravidel.

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.3.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207566626/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, dále na www.asis.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru pohledávek mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.3.2020, případně osobně doručit do 20.3.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru pohledávek, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka H Service Bohemia, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru pohledávek;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o postoupení pohledávek eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou dokumenty k pohledávkám prohlédnout po předchozí domluvě v kanceláři insolvenčního správce.

 

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávky nejsou dostatečně zdokladovány a správce tedy neodpovídá za to, že pohledávky jsou vymahatelné a dobytné.

 

 

 

V Praze dne 26.2.2020

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

 

 

H Service Bohemia, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

IČ: 29214009

 

 

 

 

 

 

 

Pohledávky k prodeji ke dni 20.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum

Číslo

Typ

Firma

Fakturovaná částka

z toho DPH

Splatno

Uhrazeno částečně dne

K prodeji zbývá - výše pohledávky

23.11.2018

18V0403019

F

Agility Logistics GmbH

6 497,50

0,00

23.12.2018

 

6 497,50

31.01.2019

19V0400056

F

Agility Logistics GmbH

12 642,00

0,00

02.03.2019

 

12 642,00

30.11.2018

18V0303033

F

Agrar Cargo Spedition Gm

17 511,83

0,00

16.01.2019

 

17 511,83

31.12.2018

18V0303195

F

Albrecht Krötzsch Transpor

8 136,17

0,00

02.02.2019

11.02.2019

2 087,15

31.01.2019

19V0400075

F

DSL Logistik GmbH & Co.

10 320,00

0,00

22.04.2019

 

10 320,00

31.01.2019

19V0300029

F

EMTB Trade s.r.o.

8 340,00

1 447,49

01.04.2019

 

8 340,00

14.12.2018

18V0303089

F

EMTB Trade s.r.o.

22 990,00

3 990,00

12.02.2019

01.02.2019

12 030,30

17.01.2019

19V0400021

F

Finsterwalder Transport &

13 293,80

0,00

18.03.2019

 

13 293,80

31.01.2019

19V0400064

F

GEFCO Österreich GmbH

15 480,00

0,00

02.03.2019

 

15 480,00

31.01.2019

19V0400066

F

GTI Logistik GmbH

9 288,00

0,00

18.11.2018

 

9 288,00

14.12.2018

18V0403119

F

KSS GmbH

11 365,20

0,00

13.01.2019

 

11 365,20

28.01.2019

1900001

F

Lefcom, s. r. o.

128 256,00

0,00

29.03.2019

 

128 256,00

14.12.2018

18V0403122

F

Logflex GmbH

8 782,20

0,00

13.01.2019

 

8 782,20

28.12.2018

18V0303156

F

Marek CZ spol. s.r.o.

8 599,67

1 492,50

26.02.2019

 

8 599,67

31.01.2019

19V0300043

F

Marek CZ spol. s.r.o.

17 922,25

3 110,49

01.04.2019

 

17 922,25

28.12.2018

18V0303141

F

Matejka Abfallmanagement

8 818,78

0,00

26.02.2019

31.12.2017

1 709,87

31.12.2018

18V0303201

F

Matejka Abfallmanagement

11 873,24

0,00

08.03.2019

 

11 873,24

31.12.2018

18V0403184

F

Meyer logistics GmbH

8 765,20

0,00

31.12.2018

 

8 468,73

31.01.2019

19V0300052

F

Mill Agri Trading

23 220,00

0,00

02.03.2019

01.03.2019

23 220,00

31.01.2019

19V0400065

F

PS Logistics GmbH

9 288,00

0,00

02.03.2019

31.12.2017

9 288,00

30.11.2018

18V0303072

F

Rhenus Logistics NV

28 004,81

0,00

21.01.2019

 

28 004,81

31.12.2018

18V0303196

F

TRANS - SPEDIT s.r.o.

13 372,00

2 320,71

04.03.2019

 

13 372,00

17.01.2019

19V0400023

F

Witsped Logistik

11 504,25

0,00

16.02.2019

 

383,47

 

 

 

 

 

 

 

 

378 736,02