Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

H Service Bohemia, s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

H Service Bohemia, s.r.o.

IČO: 29214009, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1

datum prohlášení konkursu 12.8.2019, pod spis. zn. MSPH 93 INS 2659 / 2019

 

 

Insolvenční správce dlužníka H Service Bohemia, s.r.o., IČO: 29214009, se sídlem Rybná 682/14,
110 00 Praha 1 nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor movitého majetku dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 7.8.2019:

Popis

Značka

Počet ks

Odhad dle dlužníka

Monitory:

Samsung

1

500

 

Acer

1

500

 

Fujitsu

3

1500

 

Philips

1

500

 

DELL

1

500

Notebooky

DELL

1

2000

 

ASUS

3

6000

 

ACER

1

2000

 

HP

1

2000

Server Fujitsu + HP

 

1

3000

Dokovací stanice HP

 

1

300

Tiskárna Brother

 

1

1000

Mobily:

SAMSUNG J5

2

500

 

iPhone

1

1000

 

NOKIA 607

1

300

 

LG

1

500

Minivěž Philips

 

1

1000

Sestava kanc. nábytku (stůl, kontejnér, skříňka, 6x židle)

 

1

12000

Stolní telefon Gigaaset

 

3

900

Lednice Baumatic

 

1

1000

Kávovar Krups

 

1

800

 

 

 

37800

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 13.9.2019 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207566626/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, ​​ dále na www.asis.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 13.9.2019, případně osobně doručit do 13.9.2019 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka H Service Bohemia, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Nokičem na tel.
776 650 045. Majetek je uskladněn ve skladu v Berouně.

Insolvenční správce na vyžádání předloží zájemcům více fotografií majetku.

 

V Praze dne 19.8.2019

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

 

​​ 

 

​​ 

 

​​