Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jaroslav Zavadil

Pravidla pro podání nabídek
na koupi majetku DLUŽNÍKA

 

Jaroslav Zavadil
IČO: 470 82 771, sídlem Lažany 5, 257 86 Mezno
datum prohlášení konkursu 27.9.2021, pod sp. zn. KSPH 70 INS 9619/2021

 

Insolvenční správce dlužníka Jaroslava Zavadila, IČO: 470 82 771, se sídlem Lažany 5, 257 86 Mezno nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor movitého majetku dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty č. 2 ze dne 22.03.2022:

Přívěs traktorový sklápěcí BSS T 3.5 SK, S030879

Přívěs traktorový sklápěcí BSS PZS 40, S030878

Traktor CASE IH JXU 95 JL, S022515

Přívěs traktorový sklápěcí BSS P 93 S, RZ BN5420, VIN 13716

Přívěs traktorový sklápěcí BSS, RZ S022729, VIN 5196

Přívěs traktorový vlastní výroby, RZ 17BN00, VIN 1/1-3527

Přívěs traktorový sklápěcí BSS P53 S, RZ BN8310, VIN 5116717

Traktor ZETOR 7010, RZ BN8720, VIN 23034

Přívěs traktorový sklápěcí BSS, RZ BN9189, VIN 73-11852

Přívěs traktorový sklápěcí, RZ S022674, VIN 0255

Traktor ZETOR, RZ S046470, VIN 162450243

Přívěs AGADOS VZ 26, RZ 3SE6104, VIN TKXVV26175FANA7538

Přípojné vozidlo ZDT, RZ S058038, VIN TK9N13025KVNV5975

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.08.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • minimální nabízená cena za soubor majetku je ve výši 1.491.200,- Kč bez DPH (cena stanovená znaleckým posudkem č. 6705/2022);

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568322/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz, na webových stránkách www.burzaspravcu.cz, dále na serveru www.hyperinzerce.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.08.2022, případně osobně doručit do 15.08.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Jaroslava Zavadila, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti:

 • výši nabízené kupní ceny za soubor majetku dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • minimální nabízená cena za soubor majetku je ve výši 1.491.200,- Kč bez DPH (cena stanovená znaleckým posudkem č. 6705/2022);

 • zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena za soubor movitého majetku bude navýšena o DPH;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;

 • zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Informace:

Znaleckým posudkem č. 6705/2022 o ceně movitých věcí byla tržní hodnota movitého majetku stanovena na 1.491.200,- Kč bez DPH.

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s p. Zavadilem na čísle 723 318 537. Majetek je uskladněn u dlužníka v Lažanech.

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

V Praze dne 28.06.2022