Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jaroslav Zavadil

Pravidla pro podání nabídek
na koupi majetku DLUŽNÍKA

 

Jaroslav Zavadil
IČO: 470 82 771, sídlem Lažany 5, 257 86 Mezno
datum prohlášení konkursu 27.9.2021, pod sp. zn. KSPH 70 INS 9619/2021

 

Insolvenční správce dlužníka Jaroslava Zavadila, IČO: 470 82 771, se sídlem Lažany 5, 257 86 Mezno nabízí k prodeji níže specifikovaný movitý majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 22.3.2022:

 • Citroen Berlingo, RZ 2SN3471, VIN VF77J9HVCAJ632017

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.4.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568322/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz, dále na serveru www.burzaspravcu.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.4.2022, případně osobně doručit do 25.4.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení movitého majetku - vozidla, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Jaroslava Zavadila, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti:

 • výši nabízené kupní ceny za movitý majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena za movitý majetek bude navýšena o DPH;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek tak, jak „stojí a leží“;

 • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 295 odst. 1 a 2 IZ);

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva
  a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k uvedenému majetku;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu závaznou nabídku s tím, že každá další podaná závazná nabídka nahrazuje tu předchozí;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

 

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

 

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

 

Zájemci si mohou vozidlo prohlédnout po předchozí domluvě s p. Zavadilem na čísle 723 318 537
v Lažanech.

Informace:

 

Vozidlo má najeto 277288 km.

 

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce

 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

V Praze dne 30.3.2022

 

 

 

 

 

​​ 

 

 

 

​​ 

 

​​