Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jindřich Hudec

nar. 19.11.1986,
IČO: 87330695, bytem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, a Petra Hudecová, nar. 18.2.1983, IČO: 87304562, bytem Stráž nad Nisou, U Kina 147
datum prohlášení konkursu 26.5.2016, pod spis. zn. KSLB 57 INS 2132/2016-B-8

Na základě Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.: KSLB 57 INS 2132/2016-B-12 ze dne 21.7.2016, nabízí insolvenční správce dlužníků Jindřicha Hudece, nar. 19.11.1986, IČO: 87330695, bytem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, a Petry Hudecové, nar. 18.2.1983, IČO: 87304562, bytem Stráž nad Nisou, U Kina 147, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníků zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 9.5.2016.

Předmět prodeje

Položka č. Identifikace Množství v ks Cena za jednotku Kč Poznámka
1 Pračka 1 2.500,- Stáří 6 let, pořizovací cena 5.000,- Kč
2 Lednice 1 3.000,- Stáří 8 let, pořizovací cena 10.000,- Kč
3 Televize 1 500,- Stáří 11 let
4 Mobilní telefon 2 200,- Stáří 14 let
5 Rozkládací pohovka 1 1.500,- Stáří 10 let
6 Palanda 1 3.000,- Stáří 3 roky
7 Obývací stěna 1 3.000,- Stáří 3 roky
8 Mikrovlnná trouba 1 1.500,- Stáří 6 let
9 Jídelní sestava 1 1.500,- Stáří 7 let
10 Šatní skříň 1 500,- Stáří 5 let
11 Komoda 1 500,- Stáří 5 let
12 Počítač 1 5.000,- Stáří 6 let

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 18.8.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2112879004/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 18.8.2016, případně osobně doručit do 18.8.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Jindřicha Hudece a Petry Hudecové, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s paní Hudecovou na tel. 704 029 842.