Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jiří Harant

nar. 12.11.1980
bytem Mezholezy 36, 346 01 Mezholezy
pod spis. zn. KSPL 27 INS 13789/2010

Insolvenční správce dlužníka Jiřího Haranta, nar. 12.11.1980, bytem Mezholezy 36, 346 01 Mezholezy nabízí k prodeji zajištěný majetek dlužníka:

  • osobní automobil MITSUBISHI CARISMA, VIN: XMCLNDA2A1F010854, RZ:3P91844

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který za majetek dlužníka předloží nabídku, která bude schválena zajištěným věřitelem,
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2106514551/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat, případně osobně doručit na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Jiřího Haranta, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů od doručení provede insolvenční správce vyhodnocení nabídky. Zájemce, který předloží nabídku splňující výše uvedené podmínky, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván další zájemce.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Ostatní informace:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Jiřím Harantem na tel. 606 450 818.