Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jiří Holatka

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKŮ

 

 

Jiřího Holatky, nar. 22.8.1953, IČO: 12524689 a

​​ Stanislavy Holatkové, nar. 26.6.1954, oba bytem Sadová 642, Velim

datum prohlášení konkursu 3.12.2015, pod spis. zn. KSPH 62 INS 26909/2015-A-12

 

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníků Jiřího Holatky a Stanislavy Holatkové nabízí k úplatnému postoupení pohledávky dlužníků zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 9.2.2016.

Zástupce věřitelů s návrhem insolvenčního správce o postoupení pohledávek dlužníků souhlasil.

Prodej předmětné pohledávky bude dále uskutečněn se souhlasem Krajského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. KSPH 62 INS 26909/2015-B-18.

 

 

Předmět prodeje

 

Pohledávka za CGM CZECH a.s. – IČO: 49973215 – v celkové výši 663.143,33 Kč

 

 ​​​​ FA č.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Splatnost   ​​​​ dlužná částka

 

 

2010035

28.9.2010

5.947,51

 

 

 

 

 

 

2010038

31.10.2010

13909,62

 

 

 

 

 

2010043

29.11.2010

12211,55

 

 

 

 

 

 

 

2010050

29.12.2010

27678,55

 

 

 

 

2010054

30.1.2011

17101,59

 

 

 

 

 

 

 

2010055

30.1.2011

100000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010056

3.2.2011

10145,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2010060

28.2.2011

25644,94

 

 

 

 

 

 

 

 

2010065

15.3.2011

16761,01

 

 

 

 

 

 

 

 

2011001

8.5.2011

3429,92

 

 

 

 

 

 

 

 

2011011

12.7.2011

20080,65

 

 

 

 

 

 

 

 

2011014

6.8.2011

17449,35

 

 

 

 

 

 

 

 

2011016

14.8.2011

9114,55

 

 

 

 

 

 

 

 

2011021

25.8.2011

5579,15

 

 

 

 

 

 

 

 

2011024

12.9.2011

1055,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2011027

27.9.2011

7216,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2011032

18.10.2011

18902,55

 

 

 

 

 

 

 

 

2011035

5.11.2011

19643,20

 

 

 

 

 

 

 

 

2011036

5.11.2011

8605,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2011043

26.11.2011

8413,75

 

 

 

 

 

 

 

 

2011046

7.12.2011

433,40

 

 

 

 

 

 

 

 

2011048

18.12.2011

23347,90

 

 

 

 

 

 

 

 

2011050

20.12.2011

38956,25

 

 

 

 

 

 

 

 

2011053

17.1.2012

24995,19

 

 

 

 

 

 

 

 

2011054

18.1.2012

11264,40

 

 

 

 

 

 

 

 

2011056

12.2.2011

34114,05

 

 

 

 

 

 

 

 

2011057

16.2.2012

8993,12

 

 

 

 

 

 

 

 

2011065

11.3.2012

21211,75

 

 

 

 

 

 

 

 

2011066

11.3.2012

1826,47

 

 

 

 

 

 

 

 

201200001

16.2.2012

6553,70

 

 

 

 

 

 

 

 

201200004

23.2.2012

11505,90

 

 

 

 

 

 

 

 

201200005

23.4.2012

1324,05

 

 

 

 

 

 

 

 

201200007

30.4.2012

16559,06

 

 

 

 

 

 

 

 

201200012

29.5.2012

23380,37

 

 

 

 

 

 

 

 

201200014

3.7.2012

14419,11

 

 

 

 

 

 

 

 

201200015

31.7.2012

48230,93

 

 

 

 

 

 

 

 

201200022

4.9.2012

10796,83

 

 

 

 

 

 

 

 

201200026

27.9.2012

11127,54

 

 

 

 

 

 

 

 

201200032

15.11.2012

5212,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky prodeje:

  • smlouva o úplatném postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 5.1.2017 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada ceny za postoupení pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávek.

 

Inzerce:

Záměr správce o postoupení pohledávek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávek dlužníků mohou zájemci zaslat nejpozději do 5.1.2017 případně osobně doručit do 5.1.2017 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení pohledávky dlužníků Jiřího Holatky a Stanislavy Holatkové, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Jiřího Holatky a Stanislavy Holatkové, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávek, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

 

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuálně vznikla.

 

 

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akdusni.cz

 

 

V Praze dne 19.12.2016