Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Prodej pohledávek – Jiří Holatka

nar. 22.8.1953, IČO: 12524689 a Stanislavy Holatkové, nar. 26.6.1954,
oba bytem Sadová 642, Velim
datum prohlášení konkursu 3.12.2015, pod spis. zn. KSPH 62 INS 26909/2015-A-12

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníků Jiřího Holatky a Stanislavy Holatkové nabízí k úplatnému postoupení pohledávky dlužníků zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 9.2.2016.

Zástupce věřitelů s návrhem insolvenčního správce o postoupení pohledávek dlužníků souhlasil.

Prodej předmětných pohledávky bude dále uskutečněn se souhlasem Krajského soudu v Praze, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. KSPH 62 INS 26909/2015-B-18.

Předmět prodeje

Pohledávky

Vymáháno soudně (Okresní soud v Kolíně)

Pohledávka za Radkem Patočkou, IČO: 40008258, místem podnikání Mikoláše Alše 470, Kolín II v celkové výši 2.025.000,- Kč

Pohledávka za Dopravní Stavby Bohemia a.s., IČO: 26701294 – v celkové výši 31.500,40 Kč

FA č. Splatnost dlužná částka
2011070 20.2.2012 12635,60
201200030 30.9.2012 11401,06
201200038 11.11.2012 7463,74

Podmínky prodeje:

  • smlouva o úplatném postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.8.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.8.2016 případně osobně doručit do 10.8.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávky dlužníků Jiřího Holatky a Stanislavy Holatkové, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Jiřího Holatky a Stanislavy Holatkové, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávky musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
  • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuálně vznikla.