Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Karel Tomáš

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

po Karlu Tomášovi

zemř. dne 3.3.2017

trvale bytem Štupartská 769/18, Praha 1 – Staré Město

 

 

na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 37D 101/2017-261 ze dne 10.6.2020, nabízí likvidační správce k prodeji níže specifikovaný majetek zůstavitele:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 1096 o výměře 6528 m2, orná půda a na pozemku parc.č. 1098 o výměře 12642 m2, orná půda v k.ú. 691496 Manětín, obec 559202 Manětín, okres CZ0325 Plzeň-sever, LV č. 566

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.8.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet č. 6015-1821011/0710, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidačním správcem;

 

Inzerce:

Záměr likvidačního správce prodat majetek po zůstaviteli bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, dále na webových portálech www.hyperinzerce.cz a ​​ www.bazos.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.8.2020, případně osobně doručit do 20.8.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidační správce zemř. Karla Tomáše, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za nemovitý majetek, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • nabídková minimální kupní cena bude ve výši 270.000,- Kč

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané likvidačním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z případných uzavřených nájemních smluv;

 • daň z převodu nemovitosti a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede likvidační správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidačního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidačnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidačnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Informace:

Znaleckým posudkem č. 5195-095/2019 ze dne 5.12.2019 byla obvyklá cena podílu 1/2 oceněna na částku ve výši 270.000,- Kč, je možno do něj nahlédnout v kanceláři likvidačního správce.

 

 

 

 

V Praze dne 8.7.2020

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidační správce