Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

LEREIS INVEST s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

 

LEREIS INVEST s.r.o.

IČO 29250889, se sídlem Šenovská 1994/97, 710 00 Slezská Ostrava

datum prohlášení konkursu 26.3.2020, pod spis. zn. KSOS 14 INS 17283/2019

 

 

Insolvenční správce dlužníka LEREIS INVEST s.r.o., IČO 29250889, sídlem Šenovská 1994/97, 710 00 Slezská Ostrava nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor nemovitého majetku dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 13.7.2020:

 

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.11.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • doplatek kupní ceny za soubor nemovitého majetku bude proveden bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207567522/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 • Jistota. Nejpozději v den předcházející poslednímu dni pro podání nabídky musí účastník uhradit bezhotovostním platebním převodem na účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 207567522/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., peněžitou jistotu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet insolvenčního správce.

 • Vrácení Jistoty. Pokud bude účastník, který uhradil jistotu na účet insolvenčního správce v souladu s těmito pravidly, vyloučen z výběrového řízení, výběrové řízení bude zrušeno nebo účastníkova nabídka bude odmítnuta, vrátí insolvenční správce uhrazenou jistotu takovému účastníkovi ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy některá z uvedených skutečností nastala.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat soubor nemovitého majetku dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na realitním serveru www.sreality.cz a serveru www.burzaspravcu.cz, a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.11.2020, případně osobně doručit do 25.11.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka LEREIS INVEST s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za soubor nemovitého majetku dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 295 odst. 1 a 2 IZ). Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení doplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva
  a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 10 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k doplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k doplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Pravidla pro nakládání s Jistotou:

Nevybraní zájemci

Zájemcům, jejichž nabídka nebude vybrána, bude Jistota bez zbytečného odkladu po jednání se zástupcem věřitelů vrácena formou bankovního převodu na účet, ze kterého byla správci poukázána, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl zájemce správcem informován o neúspěchu své nabídky.

Zájemce první v pořadí

Zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude Jistota započítána na nabídnutou kupní cenu. Pokud zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, neuzavře kupní smlouvu a nezaplatí zbývající část kupní ceny na základě výzvy správce k zaplacení nabídnuté kupní ceny, je povinen zaplatit správci smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Lukášem na tel.
775 057 259.

 

 

Memorandum:

Jako informační memorandum, které je určené pro zájemce o koupi souboru nemovitého majetku, slouží znalecký posudek č. N44226/20 o hodnotě nemovitostí Areál „Šenovské tržnice“ ze dne 4.6.2020 a jeho dodatek č. N44239/20.

 

 

 

V Praze dne 6.10.2020

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

 

​​ FOTOGRAFIE: