Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Marie Fidlerová

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Marie Fidlerová, r.č. 706207/2985, bytem Poděbaby 105, 580 01 Havlíčkův Brod

datum prohlášení konkursu 29.11.2017, pod spis. zn. KSHK 45 INS 4603/2017

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j.: KSHK 45 INS 4603/2017-B-26 ze dne 28.2.2018, nabízí insolvenční správce dlužníka Marie Fidlerová, r.č. 706207/2985, bytem Poděbaby 105, 580 01 Havlíčkův Brod, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 9.5.2017:

 • č. 1 - osobní automobil Peugeot 206, RZ: 5J2 0491, VIN: VF32QKFWA43060439,
  1. zaevidování rok 2003, barva – zlatá

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.4.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2114354607/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz a dále na www.asis.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.4.2018, případně osobně doručit do 30.4.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení automobilu Peugeot 206, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Marie Fidlerová, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Informace:

Vozidlo je zaparkované v Poděbabech. Kontaktní osoba na prohlídky vozidla je p. Fidlerová – mobil 727 886 388. Technický průkaz je možné zaslat na email.

Vozidlo je provozuschopné. Běžné opotřebení odpovídá stáří vozidla.

Značně opotřebený interiér vozidla.

Olejové náplně a rozvodový řemen vyměněn dle harmonogramu.

Servisní knížka není vedena, vozidlo nebylo opravováno v autorizovaném servisu.

Závady a opravy:

V roce 2017 byla provedena výměna silentbloků na pohonné jednotce pro opotřebení.

V roce 2018 byla provedena oprava prvního dílu výfuku - koroze na přírubě.

Výměna rozvodového řemene, kladky rozvodového řemene a napínače - běžná periodická výměna.

Nutné opravy.

Výměna tlumičů pérování - vysoký stupeň opotřebení.

Výměna druhého dílu výfuku – koroze.

Kontrola a případná výměna katalizátoru spalin.

 

 

 

V Praze dne 9.3.2018

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
email
ak@akluzova.cz