Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Martina Hronová

nar. 3.9.1970
bytem Kolešov 2, 270 04 Kolešov
schválení oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty dne 2.2.2012

Krajský soud v Praze svým usnesením č.j. KSPH 36 INS 12537/2011-A-12 ze dne 14.12.2011 zjistil úpadek dlužnice Martiny Hronové, nar. 3.9.1970, bytem Kolešov 2, 270 04 Kolešov a povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením. Krajský soud v Praze dále svým usnesením č.j. KSPH 36 INS 12537/2011-B-9 ze dne 2.2.2012 schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty.

Předmět prodeje

Insolvenční správce dlužnice Martiny Hronové nabízí k prodeji majetek dlužnice zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 23.1.2012, a to níže specifikované nemovitosti:

Okres: (308) Tábor
Katastrální území: (705934) Nová Ves u Mladé Vožice
Číslo LV: 276
RČ: 705903/0022
Hronová Martina, Kolešov 2, 270 04 Kolešov

Podíl: celé vlastnictví

Pozemky
Poř. č. Parcela číslo Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití
1 56/1 246 zastavěná plocha a nádvoří  
2 56/2 2900 zastavěná plocha a nádvoří  
3 1069/1 10503 orná půda – zemědělský půdní fond  
4 1069/2 318 ostatní plocha – zeleň  
5 1070/1 294 ostatní plocha – jiná plocha  
6 1072/1 23 zahrada – zemědělský půdní fond  
7 1072/2 242 ostatní plocha – zeleň  
8 1072/3 312 ostatní plocha – zeleň  
9 1072/4 282 ostatní plocha – zeleň  
10 1073 185 ostatní plocha – manipulační plocha  
Budovy
Poř. č. Čís. Popisné Na parcele číslo Způsob využití
11 4 56/1 zeměděl. usedlost
12 bez čp/če 56/2 zeměděl. usedlost

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.5.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých
  • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení předmětných nemovitostí mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.5.2013, případně osobně doručit do 15.5.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitostí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužnice Martiny Hronové, nar. 3.9.1970, bytem Kolešov 2, 270 04 Kolešov, sídlo správce Dušní 22, Praha 1, 110 00.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje nemovitost tak, jak „stojí a leží“;
  • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 67b ZKV). Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon);
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2107310163/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Nabyvatel bude dále upozorněn, že je na základě zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti plátcem daně z převodu nemovitostí, a že tuto daň není možno odpočítávat z nabídnuté kupní ceny. Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem eventuelně vznikla.

Prohlídka nemovitostí:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě se slečnou Matuškovou na tel. 737 732 604.