Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Mgr. Jiří Bukovský

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

 

JUDr. Jiřina Lužová, správce pozůstalosti

po Mgr. Jiřím Bukovském

r.č. 380520/084

zemř. dne 15.6.2014

sp. zn. 13D 476/2015

Nd 105/2015

 

 

nabízí k prodeji níže specifikovaný majetek:

- osobní automobil Hyundai i20, RZ 2AE3639, VIN NLHBA51BABZ013507, datum první registrace 4.4.2011, výkon 57.2 kW, zdvih objem 1248 cm3, barva červená, hatchback, palivo benzín

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.11.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet správce č. 801002022/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz,  ​​​​ 

kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení hmotného majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.11.2016, případně osobně doručit do 15.11.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení hmotného majetku - automobilu Hyundai i20, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, správce pozůstalosti po Mgr. Bukovském, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede správce pozůstalosti vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Správce pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakože měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sedláčkem na tel.
603 548 140. Vozidlo je zaparkované na adrese Bavorská 856, Praha 5. Fotografie vozidel je přiložena níže.

 

 

V Praze dne 25.10.2016

 

 

 

​​ JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

správce pozůstalosti ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz