Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Michaela Šošovicová Lukačovská

Pravidla pro podání nabídek
na koupi majetku DLUŽNÍKA

 

Michaela Šošovicová Lukačovská
bytem Ohrada 470, 277 16 Všetaty.
datum prohlášení úpadku 19.12.2017, pod sp. zn. KSPH 65 INS 13452/2017.

 

Insolvenční správce dlužníka Michaela Šošovicová Lukačovská, bytem Ohrada 470, 277 16 Všetaty nabízí k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 30.11.2022, a to

 • podíl ve výši 1/18 na pozemku parcela č.300/3, st. 1195 v katastrálním území Mnichovice u Říčan, zapsané na LV č. 1945,

 • podíl ve výši 1/36 na budově pro rodinnou rekreaci ​​ č.e. 111, stojící na parcele č. st.1195, zapsané ​​ na LV č. 3676,

 • podíl ve výši 1/36 na bytové jednotce č. 2702/2, vymezené v budově čp. 2702, 2703, 2704, 2705 včetně podílu 1/36 na spoluvlastnickém podílu ve výši 7212/446844 na společných částech domu a pozemku č. 2078/129, 2078/130, 2078/131, 2078/132, 2078/133, 2078/134, 2078/485, 2078/504, vše v katastrálním území Záběhlice, zapsané na LV č. 17264,

 • podíl o velikosti id. 1/36 na nábytku a ostatním movitém zařízení v budově pro rodinnou rekreaci ​​ č.e. 111, stojící na parcele č. st.1195, v k.ú. Mnichovice u Říčan a

 • podíl o velikosti id. 1/36 na nábytku a ostatním movitém zařízení v bytové jednotce č. 2702/2, vymezené v budově čp. 2702, 2703, 2704, 2705 v katastrálním území Záběhlice, obec Záběhlice

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.01.2023 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 2114231252/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz, na webových stránkách www.burzaspravcu.cz a dále na serveru www.hyperinzerce.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

 

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.01.2023, případně osobně doručit do 31.01.2023 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku dlužníka, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Michaela Šošovicová Lukačovská, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující

 

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván druhý v pořadí.

 

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Insolvenční správce je při uzavření kupní smlouvy povinen zohlednit předkupní právo spoluvlastníků k majetku dle § 1124 zák.č. 89/2012, občanského zákoníku.

 

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce

 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz ​​ 

 

V Praze dne 19.12.2022