Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Michal Grundza

a) Michal Grundza, nar. 6.10.1951 a b) Ljudmyla Grundzová, nar. 13.8.1951, oba bytem Zaříčany 78, 286 01 Bílé Podolí, datum povolení řešení úpadku oddlužením 18.12.2012, pod spis. zn. KSPH 37 INS 25172/2012 (KSPH 37 INS 25175/2012)

Insolvenční správce dlužníků a) Michal Grundza, nar. 6.10.1951 a b) Ljudmyla Grundzová, nar. 13.8.1951, oba bytem Zaříčany 78, 286 01 Bílé Podolí, nabízí k prodeji majetek dlužníků zapsaný v Soupise majetkové podstaty ze dne 21.2.2013. V předmětném soupise je sepsán majetek dlužníků, tj. nemovitý majetek:

Předmět prodeje

 • Okres: (205) Kutná Hora, Obec: (533971) Bílé Podolí
 • Obec: (533971) Bílé Podolí
 • Katastrální území: (604127) Zaříčany
 • Číslo LV: 10089 celé vlastnictví
 • Grundza Michal, Zaříčany 78, Bílé Podolí, 286 01 Čáslav
 • Grundzová Ljudmyla, Komenského 194, Kolín IV, 280 02
Pozemky
Poř. č. Parcela číslo Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití
1 St. 88 438 zastavěná plocha a nádvoří  
2 137/4 573 zahrada  
Budovy
Poř. č. Čís. Popisné Na parcele číslo Způsob využití
3 č.p. 78 St. 88 bydlení

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.6.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy na běžný účet insolvenčního správce vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.6.2013, případně osobně doručit do 20.6.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníků Grundzových, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníků, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že dle zákona č. 357/1992 Sb. je poplatníkem daně z převodu nemovitostí kupující;
 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
 • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje. Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon);
 • přechodem vlastnického práva k předmětným nemovitostem na třetí osobu ztrácí stávající spoluvlastníci právní důvod užívání předmětných nemovitostí.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka nemovitostí:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě.