Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

MIELL s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

MIELL s.r.o.

IČO: 248 40 408, sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Datum prohlášení konkursu 29.03.2023, pod sp. zn. MSPH 88 INS 1345/2023

 

Insolvenční správce dlužníka MIELL s.r.o., IČO: 248 40 408, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor movitého majetku dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 31.05.2023:

 

Název majetku

Stůl 18x

Židle 68x

Botník 2x

Mikrovlnná trouba pro zákazníky 4x

Osvětlení ( světla v kavárně + bar)

Realizace baru dle projektu

Trampolína 2x

Chahchabox( velká prolézačka) 2x

Velké jezdící auta 10x

Odstrkovadla 10x

Koníci jezdící 4x

Stavebnice velké lego 2x

Stavebnice velké kostky 2x

Stavebnice malé kostky 2x

Molitanová stavebnice

Kuchyňka, ponk, pultík (dřevěné)

Plastové dětské židličky 8x

Plastový stoleček 2x

Plastový domeček velký 3x

Tříkolky šlapací 5x

Skákací balony 5x

Chodítka 2x

Vitrína na dorty 2x

Kontaktní gril 2x

Párkovač 2x

Výrobník Smoothie 2x

Vestavěný mrazák 2x

Mrázák pultový

Vysavač 2x

Varná konvice 2x

Trezor

Rádio

Ohřívač vody, bojler

Malá lednice 2x

Trouba na pizzu

PC + pokladna, monitor, tiskárna, tiskárna na účtenky

+ spousty talířů, hrníčků, skla a ostatních drobných věcí

 

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 17.07.2023 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých,

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568859/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce,

 • předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede,

 • každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek bude inzerován na webových stránkách www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 17.07.2023, případně osobně doručit do 17.07.2023 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka MIELL s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti:

 • výši nabízené ceny za soubor movitého majetku dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena za soubor movitého majetku bude navýšena o DPH;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru movitého majetku;

 • zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 15 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s p. Petrem na čísle 777 555 596.

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správce

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová

se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 – Staré město

Telefon 222 327 902, mobil 777 302 320

E-mail ak@akluzova.cz

 

V Praze dne 26.06.2023