Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Miloš Pavlíček

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Miloš Pavlíček

nar. 8.4.1973

bytem Purkyňova 906, 272 01 Kladno

datum prohlášení konkursu 6.1.2016, pod spis. zn. KSPH 36 INS 4653/2011

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 36 INS 4653/2011-B-45 ze dne 8.11.2016, nabízí insolvenční správce dlužníka Miloše Pavlíčka, nar. 8.4.1973, bytem Purkyňova 906, 272 01 Kladno, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 14.7.2011.

 • sedačka

 • obývací stěna

 • postel dvoulůžková

 • video zn. LG

 • lednice zn. POLAR

 • pračka zn. INDESIT

 • televizor zn. GRUNDIG

 • DVD přehrávač zn. SMART

 • počítač zn. FLEXIO SL304 + tiskárna zn. HP Deskjet F2180

 • mobilní telefon zn. SONY ERICSSON K750i

 • domácí kino zn. PANASONIC

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 7.12.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2106807418/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz,  ​​​​ 

kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení ​​ majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 7.12.2016, případně osobně doručit do 7.12.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Miloše Pavlíčka, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

 

 

 

V Praze dne 16.11.2016

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
email
ak@akluzova.cz