Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

MISSION FINANCE & MANAGEMENT CZ, s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

MISSION FINANCE & MANAGEMENT CZ, s.r.o.

IČO 271 96 941, sídlem Hofmeisterova 46

Rožmitál pod Třemšínem, PSČ 262 42

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 785/2018-5 ze dne 31.5.2018, které nabylo právní moci dne 18.10.2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

 

 

Likvidátor společnosti MISSION FINANCE & MANAGEMENT CZ, s.r.o., IČO 271 96 941, sídlem Hofmeisterova 46, Rožmitál pod Třemšínem, PSČ 262 42 nabízí k prodeji níže specifikované nemovité věci:

 

Shora uvedené nemovité věci jsou zapsány na LV č. 139, kat. území: 740047 Rejkovice, obec: 540404 Jince, okres: CZ020B Příbram u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.12.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech likvidátorovi došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet č. 225660296/0600, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidátorem.

 

Inzerce:

Záměr likvidátora prodat majetek bude zveřejněn na webových stránkách www.ak-luzova.cz, dále na webových portálech www.hyperinzerce.cz a www.burzaspravcu.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.12.2021případně osobně doručit do 20.12.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor spol. MISSION FINANCE & MANAGEMENT CZ, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za soubor nemovitého majetku;

  • nabídková minimální kupní cena bude ve výši 1.542.600,- Kč;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a e-mailová adresa);

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané likvidátorem;

  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv;

  • poplatky a daně související s nabytím majetku hradí kupující.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

 

 

V Praze dne 11.11.2021

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidátor