Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Moulis Lukáš

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Moulis Lukáš, bytem Vejprnická 82, Plzeň, RČ: 860831/2185

datum schválení oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty 13.3.2019, pod spis. zn. KSPL 53 INS 686/2017

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j.: KSPL 53 INS 686/2017-B-45 ze dne 29.4.2019, nabízí insolvenční správce dlužníka Lukáše Moulise, bytem Vejprnická 82, Plzeň, RČ: 860831/2185, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 6.6.2017.

- automobil AUDI A4 B5L RZ: 2P60831, VIN: WAUZZZ8DZWA054811, rok výroby 1997, najeto 280969 km

- přívěs vlastní výroby, nákladní, RZ: 01PS26,VIN: 3/71517

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 30.9.2019 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2114393243/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce insolvenčního správce www.ak-luzova.cz, dále na www.asis.cz, www.hyperinzerce.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 30.9.2019, případně osobně doručit do 30.9.2019 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení automobilu a přívěsu, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Lukáše Moulise, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Informace:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Moulisem na tel.
604 342 385. Majetek se nachází na adrese Újezd 48, Přeštice.

 

Stav tachometru: 280969 km; manuální převodovka; palivo nafta; VIN: WAUZZZ8DZWA054811

 

 

V Praze dne 16.8.2019

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
email
ak@akluzova.cz