Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

MSH@cz s.r.o.

Plaská 622/3, Malá Strana, PSČ 150 00, IČ 27397262
společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110057 datum prohlášení konkursu 9.5.2011, pod spis. zn. MSPH 94 INS 3250/2011

Insolvenční správce dlužníka MSH@cz s.r.o. nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v soupisu majetkové podstaty č. VI ze dne 16.11.2012 specifikovaný níže.

Předmět prodeje

Pohledávka ve výši 1.540.376,90 Kč s přísl.

 • dlužník Gabriela Smečenská, nar. 27.3.1978
 • Radimova 136/27, Praha 6,
 • pohledávka ve výši 1.540.376,90 Kč s přísl.
 • exekuce vedená u Exekutorského úřadu Praha 6 pod zn. 034 EX 172/09

Podmínky prodeje:

 • smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 7.1.2013 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2106520572/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávky mohou zájemci zaslat nejpozději do 7.1.2013, případně osobně doručit do 7.1.2013 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka na úplatné postoupení pohledávky, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka MSH@cz s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • a) výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávky, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 • b) přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 • c) nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
 • d) prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
 • e) zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu bude postoupena pohledávka, která je předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2107877653/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávek z důvodu prodlení na straně zájemce, může být bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že některé pohledávky nejsou dostatečně zdokladované a správce tedy neručí za to, že pohledávky jsou vymahatelné a že na základě předaných listin postupník unese důkazní břemeno v případném soudním sporu.

Prohlídka dokumentů k pohledávce

Zájemci si mohou dokumenty k pohledávce prohlédnout po předchozí domluvě se slečnou Matuškovou na tel. 777 302 320.